Get Adobe Flash player

Rady andělů

23.6.

 

Důvěřujte tomu, že jste na správné cestě

My andělé vám tleskáme, protože jste na správné cestě, a posí­láme vám povzbuzení, abyste v ní i nadále pokračovali. Vaše nedávná rozhodnutí podniknout životní změny k lepšímu jsou vý­sledkem naší týmové práce. Vyžádali jste si naši pomoc, my jsme vás vedli a změny byly provedeny. Blahopřejeme vám!

 

Milujeme vás bez podmínek, bez ohledu na to, jak vypadá váš život nebo jaké kroky činíte. Máme z vás za všech okolností radost a koupeme se v záři vaší spokojenosti.

 

Protože pocit štěstí je pozemskou energií, která se nejvíce blíží energii Boha, je tato emoce naším i vaším nejvyšším stavem. Je to forma čisté lásky. Když se radujete, jsme všichni naladěni na stej­nou vlnovou délku jako Bůh. Vaše radost je klíčem, který ve vašem životě otevírá mnoho úžasných dveří.

 

Jste na správné a šťastné cestě, proto v ní pokračujte.

 

Myšlenka pro tento den

 

Důvěřuji zvolené cestě a mí andělé stojí po mém boku při každém kroku, který učiním. Přede mnou se otvírají dveře k novým příležitostem. Je pro mě bezpečné zlep­šovat svůj život.

 

22.6.

 

Važte si své citlivosti

Na mnohé energie reagujete velice citlivě a někdy se může stát, že si nejste jisti, zda to, co cítíte, jsou vaše vlastní pocity, nebo pocity někoho jiného.

 

Někdy se vám možná zdá život tak intenzivní, že se dokonce pokoušíte "vypnout" tuto svou schopnost si to vše uvědomovat. Jinými slovy, jste citliví.

 

Dnes vás žádáme, abyste tuto svou danost vnímali jako dar pro vás i pro svět. Vaše jasné vědomí je schopno okamžitě rozpoznat pravdu a poctivost ve vztazích, stejně jako velmi hluboce pociťovat radost a lásku. Vaše vnímavost vám také napomáhá komunikovat velmi jasně s námi anděly. Cítíte naši přítomnost a naše sdělení vnímáte s určitostí. Navíc se chováte také velmi ohleduplně vůči citům ostatních - jste velice pozorní, laskaví a opatrní.

 

Myšlenka pro tento den

 

Cítím svou citlivost a věřím, že přináší mnohá požehnání ostatním i mně. Pečuji s láskou o svou speciální schopnost uvědomovat si některé věci a chráním ji, protože je to dar pro mě i pro celý svět a pomáhá mi dosahovat svého životního cíle.

 

21.6.

 

Vězte, že jsme na vás pyšní

Během celého vašeho života stojíme po vašem boku a všechno prožíváme s vámi. V některých chvílích jste nás požádali o naši pomoc, kterou jsme vám velmi rádi poskytli. Jindy vám bylo pří­jemnější poradit si bez nás.

 

Ale vždycky jsme na vás byli pyšní. I v tuto chvíli jsme dojati, jak si stojíte za svou pravdou. Vyrostli jste, naučili jste mnohému, dávali jste a přijímali. Nemůžeme být více spokojeni.

 

Stůjte dnes zpříma a uvědomte si, že jste drahocennými by­tostmi. Zasloužíte si úctu jak ze své strany, tak i ze strany druhých. Pro svět jste požehnáním.

 

Myšlenka pro tento den

 

Cítím se dobře jako člověk, který je, kdo je, a zasloužím si úctu svoji i druhých. Mí andělé jsou na mě hrdí. Vážím si sebe za všechno, co dělám, i za to, kdo jsem.

 

20.6.

 

Starejte se co nejlépe o své tělo

Víte dobře, které změny byste rádi provedli se svým tělem a fyzickým zdravím. My andělé vám dnes pomůžeme s nimi začít.

 

Možná byste si přáli víc cvičit, změnit své stravovací návyky nebo se vzdát nějaké látky, na které jste závislí. Ať už je váš cíl jakýkoli, stojíme po vašem boku jako vaši osobní poradci a trenéři, ale také jako léčitelé, abychom vás na vaší cestě podpořili. Nejde o to, abyste změnili všechny své návyky během jednoho dne, ale spíše o tom, abyste učinili první kroky žádoucím směrem. Budeme vám v tom pomáhat a podpoříme vás, i kdyby vám docházela motivace.

 

Myšlenka pro tento den

 

O své tělo se starám co nejlépe. Dnes udělám pro své tělesné zdraví alespoň jednu věc, díky které bude moje vnitřní já zářit vděčností.

 

19.6.

 

Odpusťte svým minulým partnerům

Váš milostný život formují vaše pocity z minulých vztahů. Vaše emoce vytvořily ve vaší duši bloky, které brání volnému prou­dění lásky. Nejdříve musíte prosekat cestu, aby mohl přijít nový milostný vztah.

 

Prakticky každý člověk, s nímž jsme se potkali, v sobě nese ně­jaké pocity vůči svým bývalým partnerům. Za to se nemusíte sty­dět. Osvoboďte se od břemena, které jste sebou vláčeli tak dlouho.

 

Začněte tím, že se zcela otevřete naší lásce. Nechte odejít všechny bolestivé pocity z minulosti. Lásku a to, co jste se naučili v každém vztahu, si vaše duše ponechá. Dnes očišťujeme vaši duši pouze od následků zraňujících vzpomínek.

 

Otevřete nám srdce a soustřeďte se na to, jak z něj odstraňu­jeme pavučiny, které je vězní v chladném mlčení. Zbavte se sta­rého hněvu, zášti, napětí, obav, pocitů viny a studu. Všechno bo­lestivé nebo nepříjemné teď nechávejte při každém výdechu odejít.

 

Vnímejte, jak vás vymaňujeme z kleští vaší minulosti. My od­vedeme svou práci a vy musíte odvést tu část, která je na vás. To znamená, že musíte být vnímaví, otevření a přístupní. Společně vyklidíme cestu lásce, aby mohla plynout skrze vás i váš život.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odpouštím ...... Vzdávám se staré bolesti, aby mohl přijít nový vztah. Jsem bytostí, již ze sta procent tvoří láska, a utrpení je nemožné. Je pro mě bezpečné prožívat milostný vztah, protože mí andělé mě vedou a ochraňují mě.

 

18.6.

 

Uvědomte si, že rozdáváte štěstí

O dětech se říká, že jsou velkým štěstím. Také vy představujete úžasný dar pro ostatní - dar zabalený do krásného lidského těla. Kamkoli jdete, šíříte kolem sebe nádhernou energii, ačkoli si možná nejste tohoto procesu vědomi. Nemůžete si pomoci a jednoduše kolem sebe šíříte štěstí, protože to je vaše pravá podstata a přirozenost.

 

Samozřejmě, že můžete zvýšit nebo snížit intenzitu štěstí, kte­rou vyzařujete. Proto, když kamkoli přijdete, soustřeďte se na to, aby bylo vaše vyzařování co nejsilnější. Můžete tak učinit bez je­diného slova, aniž by si toho kdokoli všiml. Stačí se jen rozhod­nout, že chcete během dne šířit energii štěstí, a je to. Podle úsměvů a smíchu poznáte, že se vám to daří, protože to bude reakce na dar, který jste lidem dali.

 

Myšlenka pro tento den

 

Šířím pocit štěstí, ať jsem kdekoli. Dnes si přeji rozdá­vat štěstí ještě intenzivněji než jindy. Prosím, ať se blaže­nými pocity naplní srdce všech, s nimiž se setkám. Jsem ztělesněním štěstí.

 

17.6.

 

Ceňte si sebe

Jste zářivým klenotem v koruně nebeských stvoření a vaše světlo mezi námi jasně září. My andělé nad vámi bdíme s velkou láskou a cítíme k vám velký obdiv a úctu. Je pro nás přirozené, chtít pro vás jen to nejlepší.

 

Někdy vás pozorujeme, jak činíte rozhodnutí, která nejsou ničím jiným než ústupky, protože věříte, že si nezasloužíte nic lepšího. Bojíte se, že když se vám dostane něčeho dobrého, připravíte o to někoho jiného, nebo dokonce sebe. Drazí, věřte nám, když vám říkáme, že tak, jak dáváte sobě, dáváte i druhým. Vy a všechny lidské bytosti sdílíte jednoho ducha, jeden dech a jedinou pravdu. Je nemožné oddělit to, co děláte sami pro sebe, od toho, co děláte pro ostatní. Bylo by to totéž, jako by se strom snažil dopravit výživu jen některým svým listům. To je samozřejmě nemožné, ale přesně o to se pokoušíte, když sebe stavíte na poslední místo.

 

Starejte se o sebe tak, jako se staráte o svou rodinu, přátele a ostatní. Važte si sebe samých a uvědomujte si přitom, že je to současně prostředek, jak se na Zemi postarat o všechny. Ctěte se, a tím prospějete také ostatním.

 

Čím více dáváte, tím více pociťujete velkou lásku. A láska je klíčem ke štěstí a vnitřnímu míru. Neznamená to, že byste si mysleli: Jsem lepší než ostatní, ale spíše: Miluji to, co vnímám ve svém nitru i v nitru ostatních. Budete-li si projevovat lásku, budete tak šířit radostnou jiskru stvoření ku prospěchu všech.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vnímám svou hodnotu, protože vím, že Bůh mě stvořil jako dokonalou bytost, uvnitř i navenek. Čím více si uvědomuji svou pravou Božskou dokonalost, tím více umím milovat a tím více zase mohu pečovat o druhé a přispívat k jejich uzdravení.

 

16.6.

 

Važte si svého srdce, které umí léčit

Jak jsme se už my andělé zmínili, univerzální léčivá energie proudí do vás a zase ven hlavními body čaker, zvláště pak vaším srdcem, rukama a třetím okem. Dnes se zaměříme na vaši srdeční čakru.

 

Příjemný pocit tepla ve vaší hrudi je signálem, že vaší srdeční čakrou proudí léčivé energie. Podobá se to pocitu vděčnosti, a jest­liže necháte svým srdcem procházet tyto energie, je možné zakou­šet takový stav bez přerušení. Děje se to tehdy, když neustále dá­váte a přijímáte lásku.

 

Stejně jako po každém nádechu následuje výdech, může být nekonečný i proud léčivé energie. Můžete si také představit svou srdeční čakru, jako by dýchala a při každém výdechu energii vysí­lala a při nádechu ji zase přijímala.

 

Dnes se soustřeďujte na pocity v oblasti srdeční čakry, tedy na pocity ve své hrudi. Proudění energie lásky vám naznačí pří­jemný pocit tepla. Bez ohledu na to, co se kolem vás děje, je vám tato univerzální síla vždycky k dispozici. Udržujte její proud v po­hybu tím, že budete zachovávat rovnováhu mezi dáváním a přijímá­ním, a všimněte si, jak má tato energie přirozeně vysokou hladinu.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vtahuji do své srdeční čakry uzdravující energii. Je pro mě zcela v pořádku cítit lásku a vděčnost. Při každém nádechu do sebe čerpám energii plnou lásky a při kaž­dém výdechu ji dávám druhým.

 

15.6.

 

Používejte laskavá slova

Vlídná slova, která říkáte druhým, jsou klíčem, který odemyká jejich srdce, protože laskavost přenáší lásku praktickým způsobem. I člověk, který je vůči lásce uzavřený kvůli prožité bolesti, bude na soucit reagovat pozitivně.

 

Hledejte dnes příležitost k tomu, abyste byli k druhým laskaví. Používejte vlídná, upřímná, vřelá a ohleduplná slova. Jde o vlastnosti, jež přirozeně máte, ale dnes se je pokuste ještě vědoměji projevovat. Uvědomte si, že každé laskavé slovo, které dnes řeknete, je darem jak pro toho, kdo je pronese, tak pro toho, komu je určeno.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem milující bytost a je pro mě jednoduché projevovat vůči druhým laskavost. Mluvím laskavě a vlídně.

 

14.6.

 

Važte si svých úspěchů

My andělé jsme s vámi od dětství a oslavujeme vaše triumfy a pomáháme vám ve vašem snažení. Rádi bychom, abyste věděli, jak jsme pyšní na vás i na to, jak daleko už jste došli.

 

Vydali jste se za nejvyšším cílem a dali jste tím přednost rozvoji svého charakteru před vším ostatním. Radujeme se z toho, že jste se tolikrát zachovali láskyplně a pomohli jste druhým bez potřeby uznání. Chválíme vás za vaše odhodlání žít život z duchovního hlediska. Zpracovali jste mnoho témat, hodně jste se naučili a my jsme vás milovali v každém okamžiku vaší cesty.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uvědomuji si, jak velký kus cesty už mám za sebou, a oceňuji to. Dělá mi radost dbát o svůj růst a poté se radovat z výsledků. Mí andělé vidí ve všem, co dělám, vždy jen to dobré.

 

13.6.

 

Opusťte boj a napětí

Není třeba s ničím a proti ničemu bojovat. Řešení každého zdánlivého problému, a to skutečně naprosto každého, k vám přijde samo.

 

Boj je založen na strachu, a ten vysílá energii, která se podobá ostnatým drátům, jež vytvářejí v proudu lásky bariéry, podobně jako když řeka narazí na strmé skály. To je jeden z důvodů, proč strach zpomaluje vaše manifestace neboli uskutečňování vašich snů. Když své obavy pustíte a odevzdáte je Bohu, všechno k vám opět začne přicházet hladce a mnohem rychleji.

 

Dnes opusťte všechna témata, která ve vás vyvolávají pocity napětí. Můžete to učinit tak, že si je všechny sepíšete a jejich seznam budete adresovat Bohu a nám andělům. Pak už nás stačí jen požádat, abychom vám pomohli je zcela nechat odeznít. Už vaše pouhá ochota učinit tyto kroky vám přinese velký úspěch.

 

Myšlenka pro tento den

 

Žádám Boha a anděly, aby mi se vším pomáhali. Namísto osamoceného boje nebo dělání si starostí se svěřím se svými úzkostmi Nebesům. Vzdávám se všech svých starostí a nahrazuji je vnitřním mírem.

 

12.6.

 

Zbavte se strachu a nerozhodnosti

Není čeho se bát. Strach je jen ozvěnou z hlubin vaší nevědomé paměti z dob, kdy se vaše já pokusilo oddělit od Boha. Něco takového by samozřejmě nebylo nikdy možné, a tak bylo učiněno rozhodnutí vytvořit „omezené vědomí", a zmenšit tak vědomé spojení s Bohem. Tím nastala masová ztráta paměti. Lidé zapo­mněli na lásku, aby si vytvořili iluzorní nezávislost na Bohu. Tehdy vznikla svobodná vůle člověka.

 

Jedinou cestou ven z této pasti je neustále si uvědomovat, že s Bohem i s kýmkoli jiným tvoříte jednotu. Když si uvědomíte tuto prostou, a přitom hlubokou pravdu, vzpomenete si také, že strach je založen na iluzi. Proto dnes co nejčastěji posilujte vědomí své jednoty s Nebesy. Prociťujte, jak se vaše tělo i vědomí zbavují na­pětí díky tomu, že jste si uvědomili tuto duchovní skutečnost, která neustále prostupuje nejen vaše nitro, ale také každou situaci.

 

Myšlenka pro tento den

 

Jsem ve spojení s Bohem i se všemi lidmi. Jsem v jednotě s Boží láskou. Nyní předávám všechny své strachy i ne­rozhodnost Nebesům.

 

11.6.

 

Přijměte naši lásku

Ačkoli jsou chvíle, kdy pochybujete o tom, zda si zasloužíte lásku, my andělé vás milujeme bez ustání. Nikdy vás nesou­díme ani vám neupíráme svou přízeň, protože jako Boží zrcadla umíme jenom milovat.

 

Ano, samozřejmě vidíme vaše lidské chování a víme, že se ně­kdy cítíte špatně kvůli některým svým vzorcům chování. Ty vám však slouží k důležitému účelu - jinak byste je totiž znovu neopa­kovali. Mnohem více vám pomůže, budete-li se sebou soucítit, než když si budete spílat za chování, kterého litujete.

 

Vzpomeňte si na několik takových případů ze svého života. Který zážitek vám pomohl se naučit víc: když vás někdo za to, co jste udělali, kritizoval či potrestal, nebo když vám někdo trpělivě naslouchal a vyslechl si vaše zdůvodnění a poté vám ukázal jiné možnosti řešení?

 

Zamyslete se nad tím, jak se tento příklad hodí na váš vztah k sobě samým. Přijměte s láskou sebe i všechny své vzorce chování. Neodsuzujte nic, co k vám patří, protože to nedílně patří k pro­cesu, v němž si znovu přisvojujete svou svatou a milující identitu.

 

Buďte si na cestě svého růstu laskavými průvodci (s naší pomocí, pokud si přejete), jako čerstvě vyrašelý výhonek směřujte ke slunci.

 

Myšlenka pro tento den

 

Mí andělé mě milují, ať se děje, co se děje. Zasloužím si vždy lásku a projevuji si soucítění ve všem, co dělám nebo nedělám. Láska mne vyléčí rychleji než sebeodsuzování.

 

10.6.

 

Radujte se ze své neochvějné víry

Už víte, jak je důležité být bez ustání naplnění vírou, pokud jde o uskutečňování vašich přání i uzdravování. My andělé jsme tu dnes proto, abychom vás naučili pár metod, jak víru získat a posílit.

 

Víra je schopnost soustředit se na lásku bez ohledu na okol­nosti. Je to důvěra, že všechno se vyřeší tím nejlepším možným způsobem a že se stane zázrak. Toto přesvědčení spoléhá na to, že láska je odpovědí na všechno. Nedůvěra je na druhé straně pra­vým opakem. Nutí vás k přesvědčení, že všechno je pouze na vás, že všechno se v životě získává jen bojem, obavami a soupeřením. Který stav podle vás poskytne duši více štěstí a zdraví?

 

Nezapomínejte, že když v modlitbě žádáte o splnění svého přání, můžete také požádat o posílení víry.

 

Myšlenka pro tento den

 

Žádám Boha a anděly, aby posílili mou víru. Mám ochotu věřit, že láska zajistí všechny moje potřeby. Nyní se rozho­duji pro život v míru a klidu, který pramení z hluboké víry.

 

9.6.

 

Ochutnejte, jak je život sladký

Váš život vám má přinášet sladké potěšení, i když plníte své poslání a povinnosti. Radost nepřichází pouze během volných chvil - ke zdrojům největšího uspokojení patří služba druhým.

 

Sladké chuti života si můžete více užívat už jenom tím, že si jí začnete všímat. Bohaté tkanivo vašich vztahů a jemné detaily humoru, dramata, hravost, láska a tak dále jsou součástí vašeho úžasného života.

 

Zahrajte si dnes sami se sebou hru a sledujte, kolik potěšení bu­dete schopni dnes najít v každé situaci. Hledejte bohatství v kaž­dém setkání a zážitku. Vychutnávejte si dnes (a každý den) sladkou chuť, kterou vám život přináší.

 

Myšlenka pro tento den

 

Vnímám, jak je můj život sladký, a užívám si to. Uvědomuji si všechna požehnání a cítím vděčnost za to, co mám. Podobně jako to bývá v dobrém filmu, je i můj život ob­sazen láskyplnými a úžasnými postavami (včetně mě). Raduji se ze všech svých zkušeností.

 

8.6.

 

Hýčkejte každý okamžik svého života

I když je příjemné a vzrušující těšit se na budoucnost, stálý a tr­valý pocit štěstí a radosti vzniká z prožívání přítomného oka­mžiku. Každý okamžik života nabízí hojnost lásky, humoru, pří­běhů a významných sdělení, léčivé energie a požehnání.

 

Dnes si dejte za úkol prožít naplno každou sekundu a radovat se z ní. Všímejte si podrobností u každé situace a krásy obsažené v každém lidském setkání. Dovolte si cítit emoce vyvolané každým okamžikem. Buďte si vědomi přítomnosti.

 

Myšlenka pro tento den

 

Soustředím se na přítomnost, na detaily, které vidím, cítím, na které myslím a které slyším. V každé situaci nalézám něco humorného a vážím si právě tohoto probíhajícího okamžiku.

 

7.6.

 

Dívejte se na druhé očima andělů

Lidské ego způsobuje znepokojení - to je jeho pravá podstata. Dráždí vás a vytváří napětí, aby vás odvedlo od lásky. Takové změny v energetickém poli pociťujete jako nepříjemné.

 

Když budete věnovat pozornost egu druhých lidí, vždycky budete mít potíže, protože budete vidět jen temnotu a stíny. Takové vnímání vede ke strachu, že dobro je jen fantazie a že jste osamělí a nemilovaní. Jedinou cestou z této propasti je dívat se na sebe i ostatní očima andělů. To, na co se soustředíte, je to, co potom také uvidíte a s čím se setkáte.

 

Pokud byste rádi cítili více lásky a měli větší sebejistotu, pak se dívejte hlouběji do svého nitra a pomiňte své ego. Dívejte se za znepokojivé rysy, tam, kde v každém člověku sídlí láska a světlo. Pokud se budete soustředit na tuto pokladnici v každém člověku, dostanete se tak k vnitřnímu míru, na který jste už dávno zapomněli.

 

Myšlenka pro tento den

 

Soustředím se u druhých lidí na lásku a světlo. Protože ego člověka zneklidňuje a trápí, rozhoduji se, že zaměřím svou pozornost jinam a budu se dívat na lidi očima andělů. Čím více lásky v každém člověku vidím, tím více jí také cítím ve svém nitru.

 

6.6.

Důvěřujte tomu, že vaši milovaní jsou v bezpečí

Odevzdejte nám andělům všechny své obavy a starosti o své nejbližší a vězte, že jsou v úplném bezpečí. Střežíme je s neko­nečnou Boží láskou a moudrostí. I vaše láska zajišťuje jejich ochranu.

Nic nemůže ublížit bytosti, kterou stvořil Bůh, protože tato duše je věčně šťastná, zdravá a živá. Bdíme nad všemi, které mi­lujete, tak jak jste nás o to požádali vy i Bůh. Posíláme jim požeh­nání, vedeme je na jejich cestě, a tak jim pomáháme.

Pokračujte se svými krásnými modlitbami za zdraví, bezpečí a pohodu svých nejbližších. Důvěřujte tomu, že je o každého z nich v každém okamžiku postaráno a že jsou v bezpečí láskyplné Boží náruče.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám Bohu a andělům všechny své starosti a obavy týkající se mých nejbližších. Důvěřuji tomu, že nad nimi bdí Nebesa. Vím, že mé modlitby za jejich zdraví, štěstí a bezpečí jsou vždycky vyslyšeny.

 

5.6.

 

Mějte se rádi bez podmínek

My andělé vás milujeme bez posuzování a bez podmínek, protože vás vždycky vidíme jako čisté Boží bytosti. Jste Boží děti, stejně jako my, takže jsme vlastně svým způsobem rodina. A podobným způsobem jsou s vámi spřízněny všechny formy života na Zemi.

 

Milujeme vás bez podmínek, protože jsme trpěliví a naprosto ve vás věříme. Jsme láskyplnými svědky vašich rozhodnutí a víme, že všechny cesty vás vedou zpět k Bohu.

 

Dnes se snažte mít rádi bez jakýchkoli výhrad. Nesoustřeďujte se na své domnělé chyby, ale naopak na své Božství. Vaše bezpodmínečná láska se spojí s naší a vytvoří velmi účinnou energii, která vás vynese na další úroveň... a ještě dál.

 

Myšlenka pro tento den

 

Miluji se bezpodmínečnou láskou. Přistupuji k sobě se soucítěním a myslím na to, že Bůh je v mém nitru neustále. Ctím své Božství.

 

4.6.

 

Uvědomte si, že už jste vyhráli

Když vidíte reklamu, která říká, že jste možná vyhráli jackpot, vaše tělo ožije vzrušením. Ale ta slova jsou pravdivá: opravdu jste už vyhráli!

 

Každá cena, kterou byste mohli ve svém životě vyhrát, je vaše, takže už nemusíte dál hledat. Už jste výherci a nárok na cenu můžete uplatnit afirmacemi, pozitivním myšlením a emocemi. Představte si, jaké to je plavat v moři svých splněných přání. Tento pocit si pak udržujte - spolu s vděčností - a stane se tak.

 

Jste naprostými vítězi. Čím více si tuto skutečnost uvědomíte, tím více ji budete žít.

 

Myšlenka pro tento den

 

Otevírám svou náruč a přijímám všechno cenné, co mi nebesa dávají. Cítím se v každém ohledu bohatý. Zasloužím si vyhrávat a moje výhra znamená úspěch i pro všechny ostatní. Snadno sbírám své odměny.

 

3.6.

 

Všímejte si vůní

dnes se budeme soustředit na vaši zvyšující se citlivost na nefyzické součásti vašeho prostředí. Tentokrát bychom se chtěli zaměřit na vůně. Vaše čichové ústrojí zaznamenává vjemy na té nejzákladnější úrovni vědomí.

 

Dnes věnujte pozornost vůním ve svém okolí a všímejte si, jak ovlivňují vaše emoce, myšlenky a soustředění. Provoňte své prostředí novými vůněmi, jako jsou čerstvé květy, esenciální oleje, vonné tyčinky nebo jiná příjemná aromata. Vaše energetická frekvence se bude zvyšovat zároveň s tím, jak se budete ladit na frekvenci každé vůně, a zjistíte, že vaše celková citlivost pozitivním způsobem roste.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si vůní ve svém okolí a pozoruji, jak ovlivňují mé smysly. Své prostředí si naplňuji nádhernými vůněmi. Moje citlivost je darem.

 

2.6.

 

Oddávejte se svým snům a nápadům

Denní snění neboli oddávání se vlastním fantaziím je často ka­talyzátorem představivosti, kdy vaše mysl překračuje hranice logiky a zkoumá nové možnosti.

 

My andělé se často divíme, proč lidé touto aktivitou opovrhují, protože pro získání nových myšlenek a nápadů je to činnost přímo zásadní. Chtěli bychom vás povzbudit, abyste si dnes v klidu sedli a nechali své myšlenky volně běžet, a oddávali se tak beze spěchu snění.

 

Nechte se unášet svými nejdivočejšími fantaziemi a nekoneč­nými možnostmi, které máte k dispozici. Představujte si scénáře "Co kdyby" a vizualizujte si, jak se vaše přání plní.

 

Poté si možná budete chtít zapsat některé myšlenky, které vás napadly. Netrapte se tím, že vám budou připadat přehnané. Uvědomte si, že jste byli právě napojeni na Božství a že na každém snu je vždycky něco hodnotného a významného.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dnes si dovolím oddávat se během dne snění. Moje před­stavivost si užívá možnosti běžet jako o závod se všemi myšlenkami a obrazy, které ji napadají. Otvírám se novým nápadům. Moje mysl je sjednocena s kolektivní moudrostí vesmíru, na kterou se mohu napojit, kdykoli se rozhodnu.

 

1.6.

Važte si svého léčivého zraku

My andělé dnes pokračujeme v diskusi o tom, jak zvýšit intenzitu proudu univerzální léčivé energie. Už jsme mluvili o rukou a srdci a dnes budeme pracovat s čakrou třetího oka.

Vaše třetí oko přijímá a také vysílá intenzivní světlo. Různé čakry interpretují informaci o energii různým způsobem: ruce se soustřeďují na fyzické pocity, srdce na emoce a třetí oko na obrazy.

Abyste získali o věci, která vás zajímá, celistvý obraz, můžete použít tyto tři body dohromady. Rovněž můžete vysílat energii ze všech tří bodů najednou, abyste tak zvýšili spektrum vaší léčivé energie.

Vaše třetí oko je stejně jako ostatní čakry řízeno vaší vůlí a úmysly. Jakékoli napětí nebo pochybnosti z vaší strany může tento proces narušit, a proto je třeba nasměrovat své zaměření a dovolit, aby se všechno ostatní dělo přirozeně.

Začněte tím, že si stanovíte dva cíle:

* Přeji si, aby se mé třetí oko stalo zvýšenou měrou citlivé vůči obrazům lásky.
* Mé třetí oko teď vysílá uzdravující energii všem, na koho se podívá.

Opakujte tyto dvě afirmace tak často, jak to budete cítit, a pro­ces se okamžitě spustí.

Myšlenka pro tento den

Vnímám, jak mým třetím okem proudí energie. Protože si přeji vidět lásku, je to léčivá energie, která mnou pro­chází. Je pro mě naprosto bezpečné, aby bylo mé třetí oko zcela probuzené a vědomé.