Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2022
17.1.

Poděkujte

Slovo "děkuji" je základní složkou receptu na dobré zdraví, vnitřní mír a také manifestaci všeho, po čem toužíte. Pokud toto slovo vyslovíte, pomyslíte si ho nebo je napíšete, okamžitě se zvýší úroveň vaší energie. Proto během dne děkujte co nejvíce. Říkejte slovo "děkuji" v duchu, nahlas nebo je jen zašeptejte - zkrátka jak to budete cítit.

Všimněte si, jaký účinek má vaše poděkování, jak se vaše srdce zachvěje vděčností, když se na vás za ně ti druzí usmějí. A my andělé vám sešleme nebeské poděkování za to, že jste ochotní být poslem dnešního daru, kterým je slovo "děkuji".

Myšlenka pro tento den

Vážím si požehnání, kterých se mi dostalo, a je pro mě jednoduché vyjadřovat vděčnost za svůj život a za to, kdo jsem. Když během dne říkám "děkuji", mé srdce se naplňuje radostí.

16.1.

Požádejte Boha o úkol

Pokud chcete posílit svůj smysl života i své životní poslání, po­proste dnes Boha o úkol. Požádejte Stvořitele, aby vám dal úkol, který by odpovídal vašim osobním zájmům a schopnostem. Poté zcela odevzdejte svou modlitbu vesmíru s naprostou vírou, že bude vyslyšena a naplněna.

Odpověď přijde v náznacích, proto si musíte všímat všech příle­žitostí, které k vám začnou přicházet. Všímejte si silného popudu, který vás bude vyzývat k činu, a také témat, která před vámi lidé opakovaně zmiňují. To všechno jsou příklady znamení, jež vám ukážou cestu k vašemu poslání.

Celá Nebesa vám děkují za vaši ochotu přinášet světu mír. Největší prospěch ze svého Božího úkolu nakonec sklidíte vy, pro­tože vaše dávání vám přinese velké odměny.

Myšlenka pro tento den

Drahý Bože a andělé, žádám vás, abyste mi dali úkol, který využije mých schopností a zájmů. Toužím sloužit a využívat svůj čas smysluplným způsobem. Poskytněte mi prosím jasné vedení, kde a jak mohu pomoci. Děkuji.


15.1.

Dovolte svým andělům, aby vám pomáhali

Jste naši milovaní a je pro nás velmi důležité o vás pečovat, abyste byli šťastní a ve vaší duši vládl mír. Když jste rozrušení, jsme vám ještě blíže a obklopujeme vás svou láskou. I tehdy, kdy se cítíte osamělí nebo máte pocit, že vám nikdo nerozumí, jsme s vámi a milujeme vás pořád stejně.

Jsme součástí jednoho týmu a jsme neustále připraveni přijmout cokoli, co nám odevzdáte. Pokud zkoordinujete své úsilí s naším působením, můžeme společnými silami dojít ještě dále. Proto neustávejte v komunikaci s námi, zvláště pak ve chvílích, kdy jste rozrušení nebo potřebujete naši podporu.

Dovolíte-li nám, abychom vám se vším pomáhali, poznáte, jak hluboce vás milujeme. Naše láska je tak velká, že není možné ji vyjádřit slovy. Jestliže nám však umožníte, abychom vám ji dokázali svými činy, pocítíte její obrovskou sílu.

Myšlenka pro tento den

Mí andělé mě milují jako bytost, jíž právě teď jsem. A já jim dovoluji, aby mi pomáhali. Žádám své anděly o pomoc po celý den. Jsme dokonalý tým.


14.1.

Radujte se ze svého mladistvého ducha i těla

Jiskra Božského ohně ve vaší duši představuje vašeho ducha, který nikdy nezestárne. Vaše tělo může tuto věčnou mladost odrážet, pokud si dovolíte ji žít.

Takže co by věčně mladý duch dělal, aby se plně projevil? Zpíval by, tancoval, tvořil a objevoval svět. Užíval by si bohatství emocí a zážitků, odpočíval by, když by bylo třeba, a hrál by si, kdykoli by se mu zachtělo. Nekladl by si žádné meze.

Dovolte si dnes, aby se tato část vašeho já projevila. Vnímejte pozitivní vliv, který na vaše tělo má tato energie (včetně svěžího vzhledu). Mládí vyzařuje život, který je vnímán jako zdraví na všech úrovních.

Myšlenka pro tento den

Mám věčně mladého ducha. Jiskra Božského ohně ve mně nyní jasně září a já ji s radostí projevuji. Mohu si hrát a současně dostát všem svým povinnostem. Hrát si je vlastně povinnost, kterou mám vůči sobě.

13.1.

Radujte se ze sebepřijetí

Přijetí sama sebe je totéž jako přijetí Boha. Když se milujete takoví, jací jste, chválíte tím práci Stvořitele.

Bez ohledu na iluzi, kterou vyvolá jakýkoli zdánlivý problém, jste opravdu úžasní. Čím více se soustřeďujete na svou vznešenost, kterou vám daroval Bůh, tím více vnímáte tuto skutečnost jako reálnou. Zjistíte, že jste schopni konat zázraky jednoduše tím, že jste si vědomi svého pravého duchovního původu a své totožnosti.

Dnes se chvalte, a vzdávejte tím čest Bohu. Důvěřujte tomu, že Boží plán přichystaný pro vás je v každém směru dokonalý.

Myšlenka pro tento den

Chválím se. Tím také vzdávám čest svému Stvořiteli, protože jsme věčně spojeni prostřednictvím Boží lásky. Bůh mě má nekonečně rád.

12.1.

Důvěřujte tomu, že vaše modlitby se právě teď plní

Ačkoli možná ještě nevidíte výsledky, vaše modlitby jsou vysly­šeny. Vesmír právě v zákulisí pracuje ve váš prospěch a usku­tečnění vašich přání je na spadnutí.

Vaším úkolem je zachovat si mezitím víru a řídit se svým vnitř­ním vedením. Zbytek je na Bohu a jeho andělech. Jsme šťastní, že vám můžeme pomáhat ve jménu lásky a vnitřního míru. Když vás povznáší pocit štěstí, stoupáme vzhůru spolu s vámi. Proto není divu, že pilně pracujeme na tom, abychom zvýšili vaši radost a pocit štěstí.

Boží vůle září jako sluneční paprsky a rozdává všem radostnou náladu. Vodíme vás po cestách lásky a vaše splněná přání před vámi raší jako květiny.

Myšlenka pro tento den

Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a splněny. Věřím, že právě v tuto chvíli na sebe berou reálnou formu. Odevzdávám všechny své obavy a strachy Bohu a an­dělům, protože důvěřuji Duchu, že se dokonale postará o všechny podrobnosti.


11.1.

Buďte klidní, protože všechno je Bůh

Bůh je všudypřítomný, což znamená, že je v každém místě, člo­věku i věci. Všechno, co vidíte, je Bůh. Je nemožné, aby kdokoli nebo cokoli bylo od Boha odděleno, i kdyby se to mohlo jevit jinak.

Držte se dnes tohoto vědomí. Kdykoli cítíte strach nebo stres, řekněte si: Toto je Bůh. Tato věta zklidní vaše obavy, že by něco mohlo být v nepořádku. Uvědomíte si, že jste za všech okolností bezpečně vedeni a že stačí tomuto vedení naslouchat a s vírou se jím řídit.

Dnes si neustále připomínejte, že Bůh je ve vás i v každém člo­věku - že je ve všem kolem vás. Když se soustředíte na skutečnost, že všechno je Stvořitel, budete zažívat všeobjímající nebeskou lásku. Zdánlivé problémy začnou mizet díky neočekávaným řešením.

Buďte klidní, protože všechno je Bůh.

Myšlenka pro tento den

Připomínám si, že všechno je Bůh a že Bůh je v každém člověku. Vidím dnes Boha v sobě i v ostatních. Cítím vnitřní klid, protože vím, že všechno je v Božích rukou. Není čeho se bát.

10.1.

Představujte si, že se vaše přání již plní!

Nemusíte o nic usilovat, nic násilně prosazovat ani o nic bojovat. Energie přílišného úsilí od vás může naopak to dobré odehnat, zatímco síla, kterou má vděčnost, k vám pozitivní věci přitahuje. Můžete dosáhnout velmi mnoho jednoduše tím, že si v nitru budete udržovat pocit vděčnosti za to, že vaše přání už vám bylo splněno. Nezbývejte se tím, jakou formou se váš sen splní. Prostě si představujte, že už se splnil. Čím více prožitku, vášně a zápalu do své vděčnosti dáte, tím rychleji se vaše touhy stanou skutečností.

Každá touha vysílá svůj éterický otisk do vesmíru, zatímco jádro zůstává u vás a bere na sebe materiální podobu. Čím více energie vložíte do svého přání, tím rychleji se splní. Negativita, pesimismus a pochyby jeho naplnění narušují a vracejí vašemu přání nejasnou éterickou podobu.

Dodávejte dnes svým touhám sílu tím, že na ně budete často myslet a budete je nabíjet pozitivním myšlením a emocemi. Poděkujte vesmíru za to, že vás neustále všemi možnými způsoby podporuje.

Myšlenka pro tento den

Plní se mi všechna přání. Děkuji za to, že vše, o čem sním, a ještě mnohem více, se stává skutečností. Cítím upřímnou vděčnost, velké vzrušení a hlubokou víru a tyto pocity naplňují nejen mou mysl, ale i mé tělo. Pečuji o všechny své sny, protože vím, že je to podobné jako se starat o květiny v zahradě svých přání.


9.1.

Vylijte nám své srdce

My andělé jsme vám neustále k dispozici. Když se cítíte rozrušení nebo zklamaní, svěřte se nám. Řekněte nám úplně všechno, včetně myšlenek a pocitů, které vám nejsou příjemné.

Učiníte-li tak, uleví se vám jako po terapii, protože pro nás není nic tajemstvím. My i bez toho víme, co prožíváte. Jsme s vámi za všech okolností, protože naše láska je bez posuzování a bez podmínek.

Myšlenka pro tento den

Vylévám svým andělům své srdce jako svému největšímu důvěrníkovi. Mí andělé jsou mými nejlepšími přáteli v těžkých chvílích, ale i jindy.

8.1.

Vychutnávejte si opravdovou blízkost

Propojení srdcí mezi dvěma lidmi je jednou z největších radostí života. Obdarováváte se tak skutečnou intimitou, a to platí o jakémkoli typu vztahu, ať už jde o rodinu, přátelství nebo lásku.

My andělé s vámi toto pouto sdílíme, i když si naši přítomnost ve svém životě možná neuvědomujete. Jsme úzce napojeni na všechny vaše emoce, myšlenky i činy. Protože vás milujeme bez podmínek, naše láska vůči vám nikdy nekolísá. V každém okamžiku je stejně silná a stálá.

Snažte se dnes vyhledávat okamžiky skutečné blízkosti s druhou osobou (nebo s námi). Začněte tím, že se budete navzájem dívat do očí a budete si říkat po pravdě, co cítíte ve svém srdci. Prociťujte přitom radostnou energii, která plyne ze skutečnosti, že mluvíte pravdu. To je propojení srdcí... a opravdová intimita.

Myšlenka pro tento den

Vyslovuji, co mi říká srdce, a dovoluji si říkat, co cítím. Otevírám se a naslouchám a vnímám pravdu. Prožívám hluboké propojení s druhou osobou.

7.1.

Užívejte si pravé štěstí

Ve svém nitru máte zdroj hlubokého a trvalého štěstí. Je to Boží energie, jiskra lásky, která představuje vaši pravou podstatu a identitu. Protože vy jste radost.

Když se cítíte šťastní, jste vyrovnaní a jste skutečně sami se­bou. Spokojenost je indikátorem, že jste na správné cestě v ten pravý okamžik (i když někdy cestou měníte směr). Pravý pocit štěstí souvisí s tím, že jste věrní sobě, což znamená být vůči sobě upřímní a čestní.

Soustřeďte se na to, abyste byli opravdoví, v tom smyslu, že bude dělat všechno tak, aby to odpovídalo vašemu opravdovému já. Během dne se mnohokrát zastavte a položte si otázku: Je toto pro mě dobré? Jaké to ve mně vyvolává pocity?

Když si přiznáte své emoce a touhy, budete vyzařovat mír, který bude pramenit z vašeho skutečného štěstí.

Myšlenka pro tento den

Prožívám skutečné štěstí, protože štěstí je má pravá iden­tita. Bůh mě stvořil jako věčně radostnou bytost a já si uvědomuji svou hlubokou spokojenost. Vážím si toho, jak mě vedou mé pozitivní emoce.

6.1.

Nechte se vést ke svému životnímu poslání

Často nás žádáte, abychom vám pomohli zjistit vaše životní poslání a poté pracovat na jeho dosažení. Čeká vás důležitý úkol, podobně jako vaše bratry a sestry na Zemi. Na tuto planetu nemůže nikdo přijít bez určitého úkolu. Podobně jako se každý hudebník v orchestru podílí na vytváření krásné hudby, je vaše účast potřebná k naplnění globálního poslání.

Pokud nám kladete otázky ohledně svých životních cílů, znamená to, že toužíte po smysluplné práci, která vás bude uspokojovat finančně, citově, duchovně a intelektuálně. Chcete trávit svůj čas činnostmi, které ve vás vzbuzují nadšení, protože chcete něco udělat pro lepší svět.   Pokud naplňujete své poslání, život vám to pozitivním způsobem vrací. Jinými slovy, dejte světu k dispozici svůj přirozený talent a zájmy. A pak už nechte na vesmíru, aby vám to v dobrém vrátil.

Dávejte hodně a dovolte si přijímat. Podělte se o svůj čas, svou lásku, podporu, úsměv a podobně. Dávat dary je jako svítit do zrcadla: světlo se k vám vždycky okamžitě odráží. Jen je nutné, abyste si dovolili přijímat.

Myšlenka pro tento den

Milovaný Bože a andělé, děkuji vám, že mě vedete k naplnění mého životního poslání a že mi pomáháte rozpoznat oblasti, ve kterých umím nejvíce dávat. Prosím, sešlete mi dnes osoby, jimž dnes mohu posloužit. Děkuji vám, že mi pomáháte rozpoznat to, co mě skutečně těší a baví, a že mě vedete ke smysluplné práci, která mě uspokojuje. Děkuji vám také, že mi pomáháte umět přijímat všechno, co mi dáváte.


5.1.

Mějte rádi své tělo

Vaše fyzické tělo je jedním z nejdůležitějších nástrojů, který vám pomáhá naplňovat vaše Boží poslání. Je to příbytek vaší duše během vašeho života na Zemi. Stejně jako se staráte o domov, ve kterém bydlíte, i vaše tělo potřebuje péči a lásku.

Vaše fyzické tělo má svou vlastní životní sílu a inteligenci. Ta je zakódována v DNA, která je spojujícím článkem mezi duchovním a fyzickým světem a která funguje jako vedení mezi vaším nevědo­mím (které je napojeno na duchovní svět) a vaším já (které je zakot­veno ve vašem těle). Elektrická rovnováha mezi těmito receptory a vodiči funguje lépe, když o své tělo dobře pečujete.

Domov vašeho ducha touží po chvále, ocenění a jiných formách péče, podobně jako jakékoli jiné živé stvoření. Čím více laskavých slov svému tělu říkáte, tím lépe vám bude sloužit.

Dnes projevujte svému tělu lásku i to, jak si jej vážíte. Odmění vás vyšší hladinou energie a vitality. Tak projevuje tělo vděčnost za vaši pozornost.

Myšlenka pro tento den

O své tělo se starám co nejlépe. Vážím si ho, protože je zdravé, silné a plné života. Nyní žádám anděly, aby po­slali mému tělu velkou dávku uzdravující energie.

4.1.

Vysílejte lásku svým svalům

Možná, že teď máte v těle napětí, aniž si to uvědomujete. My andělé vás na něj upozorňujeme, abyste ho mohli uvolnit.   Udělejte si chvíli na to, abyste svou pozorností oskenovali své tělo, a našli tak místa, kde se tenze nachází. Pak se zeptejte svých svalů, co se vám tím snaží říci. Jejich odpověď pravděpodobně uslyšíte, ucítíte nebo si ji pomyslíte. Zkuste se od nich dozvědět, proč jsou napjaté.

Poté se zhluboka nadechněte a při výdechu si představujte, jak svůj dech vysíláte do svého těla. Mějte se svými svaly soucítění a poděkujte jim za vynikající práci, kterou pro vás odvádějí. Nejneže jsou oporou vašeho těla, ale také vám upřímně popisují své pocity.

Pokud totiž zanedbáváte své tělo a nevšímáte si ho, trpí napětím nebo bolestmi. Proto si dnes na ně udělejte čas, naslouchejte mu a oceňte ho. Podobně jako se lidé uvolní, když cítí, že je ti druzí chápou, budou na vaši pozornost a péči reagovat i vaše svaly.

Myšlenka pro tento den

Mluvím se svými svaly s úctou a pochopením. Namísto přikazování, aby se uvolnily, beze spěchu naslouchám, co mi chtějí říct. Děkuji jim za to, že odvádějí dobrou práci, a vysílám k nim svou lásku.

3.1.

Spojte se s anděly přírody

Bytosti dohlížející na říši rostlin, minerálů a zvířat se označují jako víly, elementálové a andělé přírody, a jsou stejně skuteční jako vy. Podobně jako vy mají i tyto bytosti důležité poslání. Na prvním místě zajišťují harmonii a výživu v přírodě. Ale mohou pomoci růst a prospívat i vám.

Na tuto planetu vnášejí ducha dobrodružnosti a hravosti, který je pro vás přístupný prostřednictvím pobytu venku na čerstvém vzduchu mezi rostlinami nebo zvířaty, ať už domácími, nebo divokými. Protože tito duchové žijí na Zemi, jsou připraveni vám se soucitem naslouchat, ale také vám pomoci s materiálními záležitostmi. Rádi vám například pomohou se vším, co se týká lásky a financí.

Elementálové poznají, když má člověk upřímný zájem přírodě ulevit a třídí odpad, je laskavý ke zvířatům a podobně. Tyto činy vyvolávají přízeň u andělů přírody, a jakmile vás svou přízní obdaří, budete jí doslova zahrnuti.

Pobuďte dnes nějaký čas s těmito anděly. Umožněte, aby se váš vztah s nimi dále prohluboval, podobně jako vaše vztahy s novými známými ze světa lidí. Časem se naučíte vzájemně si důvěřovat, pomáhat a milovat se. Až s elementály navážete bližší vztah, začnete s nimi sdílet jejich osvícený a magický pohled na svět, který představuje opravdu zdravý přístup k životu!

Myšlenka pro tento den

Spojuji se s anděly přírody. Těší mě trávit čas s rostlinami a zvířaty. V mysli vedu s elementály rozhovor, a dávám jim tak možnost, aby mě poznali. Všímám si pocitů ve svém srdci a těle, které mi potvrzují, že jsem skutečně ve spojení s těmito magickými a milujícími bytostmi. Děkuji jim za jejich přítomnost v mém životě a na této planetě.

2.1.2022

Ochutnejte, jak je život sladký

Váš život vám má přinášet sladké potěšení, i když plníte své poslání a povinnosti. Radost nepřichází pouze během volných chvil - ke zdrojům největšího uspokojení patří služba druhým.

Sladké chuti života si můžete více užívat už jenom tím, že si jí začnete všímat. Bohaté tkanivo vašich vztahů a jemné detaily humoru, dramata, hravost, láska a tak dále jsou součástí vašeho úžasného života.

Zahrajte si dnes sami se sebou hru a sledujte, kolik potěšení bu­dete schopni dnes najít v každé situaci. Hledejte bohatství v kaž­dém setkání a zážitku. Vychutnávejte si dnes (a každý den) sladkou chuť, kterou vám život přináší.

Myšlenka pro tento den

Vnímám, jak je můj život sladký, a užívám si to. Uvědomuji si všechna požehnání a cítím vděčnost za to, co mám. Podobně jako to bývá v dobrém filmu, je i můj život ob­sazen láskyplnými a úžasnými postavami (včetně mě). Raduji se ze všech svých zkušeností.

1.1.2022

Užívejte si pravé štěstí

Ve svém nitru máte zdroj hlubokého a trvalého štěstí. Je to Boží energie, jiskra lásky, která představuje vaši pravou podstatu a identitu. Protože vy jste radost.

Když se cítíte šťastní, jste vyrovnaní a jste skutečně sami se­bou. Spokojenost je indikátorem, že jste na správné cestě v ten pravý okamžik (i když někdy cestou měníte směr). Pravý pocit štěstí souvisí s tím, že jste věrní sobě, což znamená být vůči sobě upřímní a čestní.

Soustřeďte se na to, abyste byli opravdoví, v tom smyslu, že bude dělat všechno tak, aby to odpovídalo vašemu opravdovému já. Během dne se mnohokrát zastavte a položte si otázku: Je toto pro mě dobré? Jaké to ve mně vyvolává pocity?

Když si přiznáte své emoce a touhy, budete vyzařovat mír, který bude pramenit z vašeho skutečného štěstí.

Myšlenka pro tento den

Prožívám skutečné štěstí, protože štěstí je má pravá iden­tita. Bůh mě stvořil jako věčně radostnou bytost a já si uvědomuji svou hlubokou spokojenost. Vážím si toho, jak mě vedou mé pozitivní emoce.

Rady andělů 2021
31.12.

Vydejte se za svým životním posláním

Velice vás zajímá, co byste měli udělat jako další krok na své životní cestě. Odpověď zní: řiďte se svou vnitřní moudrostí, která vás nabádá, abyste udělali určité životně důležité kroky, jako například změnili svůj životní styl nebo kontaktovali nějakou osobu, přečetli si určitou knihu nebo se zapsali do určitého kurzu.

Když vás Nebesa vedou na cestě k vašemu životnímu poslání, činí tak krok za krokem. Když dokončíte jeden krok, ukáže se vám další. Ať už obdržíte jakékoli sdělení, poznáte, že je to naše odpověď na vaše modlitby, podle toho, že se sdělení opakuje, že vás povznáší a že je v pozitivním duchu.

Myšlenka pro tento den

Naslouchám svému vnitřnímu vedení. Všímám si svých myšlenek, pocitů, vizí a slov. Mám sílu i odvahu se jimi řídit a činit kroky, které mi byly vnuknuty.

30.12.

Spojte se s archandělem Arielem

Vzhledem k tomu, že Ariel dohlíží na přírodu a životní prostředí, má podobné vlastnosti jako víly. Je rezervovaný, a přesto mocný; svým půvabem a druhem síly, kterou má, působí velmi žensky. Má magickou schopnost proměňovat přání ve skutečnost na materiální úrovni.   Ariel rozněcuje schopnost cítit velikou úctu spojenou s úžasem i bázní a také dokonalou víru, tedy vyvolává stav, který je nám všem znám z dětství. Ukáže vám, jak se víra v Boží svět stává vědomým rozhodnutím, které vám dovolí vyhnout se strnulému myšlení, jež maří vaše úsilí o uskutečnění svých přání.

Zavolejte si dnes Ariela, aby znovu probudil vaši schopnost cítit dětský úžas a úctu. Poté se nechte vést svým nitrem a začněte tančit, zpívat nebo si hrát, protože tím urychlíte plnění svých snů.

Myšlenka pro tento den

Volám archanděla Ariela a dovoluji své představivosti jiskřit a zářit nekonečnými možnostmi. Dovoluji si uvěřit v kouzla a vzdávám se všeho, co omezuje mé myšlení a názory.

29.12.

Važte si svého srdce, které umí léčit

ak jsme se už my andělé zmínili, univerzální léčivá energie proudí do vás a zase ven hlavními body čaker, zvláště pak vaším srdcem, rukama a třetím okem. Dnes se zaměříme na vaši srdeční čakru.

Příjemný pocit tepla ve vaší hrudi je signálem, že vaší srdeční čakrou proudí léčivé energie. Podobá se to pocitu vděčnosti, a jest­liže necháte svým srdcem procházet tyto energie, je možné zakou­šet takový stav bez přerušení. Děje se to tehdy, když neustále dá­váte a přijímáte lásku.

Stejně jako po každém nádechu následuje výdech, může být nekonečný i proud léčivé energie. Můžete si také představit svou srdeční čakru, jako by dýchala a při každém výdechu energii vysí­lala a při nádechu ji zase přijímala.

Dnes se soustřeďujte na pocity v oblasti srdeční čakry, tedy na pocity ve své hrudi. Proudění energie lásky vám naznačí pří­jemný pocit tepla. Bez ohledu na to, co se kolem vás děje, je vám tato univerzální síla vždycky k dispozici. Udržujte její proud v po­hybu tím, že budete zachovávat rovnováhu mezi dáváním a přijímá­ním, a všimněte si, jak má tato energie přirozeně vysokou hladinu.

Myšlenka pro tento den

Vtahuji do své srdeční čakry uzdravující energii. Je pro mě zcela v pořádku cítit lásku a vděčnost. Při každém nádechu do sebe čerpám energii plnou lásky a při kaž­dém výdechu ji dávám druhým.

28.12.

Radujte se z nových přátelství

My andělé jsme vašimi společníky, protože známe vaše překrásné vlastnosti. Také mnoho lidí by se s vámi chtělo seznámit a navázalo s vámi přátelství.

Abyste přitáhli úžasné známé, rozvíjejte a projevujte to, co byste si přáli, aby měli vaši přátelé. Používejte pozitivních a povzbudivých slov, která lidé kolem vás vnímají jako příjemná. Pokud chcete mít přátele, buďte přáteli pro druhé. Povedeme vás ve všech vašich vztazích a také vám do života přivedeme nové známé.

Myšlenka pro tento den

Mám úžasné přátele, kteří jsou ........(doplňte vlastnosti, které si přejete). Lidé mě mají přirozeně rádi. Snadno navazuji přátelství a jsem dobrým spojencem. Mí andělé mě vedou a ochraňují ve všech mých vztazích.

27.12.

Zpomalte

Když se snažíte do skříně nacpat příliš mnoho věcí, začnete být nervózní. Totéž platí, pokud si dáte příliš mnoho úkolů. Když chcete zvládnout potenciální problémy, musíte zvýšit tempo a soustředit se na to, abyste všechno vůbec zvládli, místo abyste si své aktivity užívali.

Proto vás dnes my andělé vyzýváme, abyste tento cyklus přerušili, a užili si naopak "pomalého dne". Podobně jako u pomalého tance, který vzbuzuje intenzivní pocity, dovolte i vy, abyste díky zpomalení tempa mohli znovu prožívat krásu každého okamžiku. Těšte se z úsměvu, který vám věnuje člověk, jemuž dáte přednost ve frontě, pusťte před sebe řidiče přejíždějícího z vedlejšího pruhu, nechte druhé mluvit a vy poslouchejte.

Nespěchejte a všímejte si rozdílu mezi náladou, kterou budete mít dnes a kterou míváte jindy. Odložet hodinky, zahalte ostatní hodiny a kalendáře a užívejte si bezčasovosti, která je skutečnou přirozeností vesmíru.

Myšlenka pro tento den

Zpomaluji své tempo a všímám si detailů a radostí života. Těší mne, když dávám druhým přednost, a soucítím s těmi, kdo se ženou, aby splnili všechno, co si předsevzali. Když se oddávám bezčasovosti, vrací se mi pocit úžasu a posvátné úcty, který znám z dětství.

26.12.

Stáhněte se do ústraní a zotavte se

Když jste skleslí nebo unavení, my andělé vás můžeme podpořit, abyste se mohli vrátit ke své přirozeně vysoké úrovni vědomí a vitality. Na chvíli si lehněte a zavřete oči a budeme spolu praco­vat na tom, aby se vaše energie obnovila. Nechte své oči odpoči­nout, dýchejte zhluboka a dovolte nám, abychom vám pomohli.

Účinek je podobný tomu, jako když jedete do lázní a chodíte tam na procedury. Pokaždé, když si doopravdy dovolíte přijmout pomoc - ať už od milující osoby nebo od nás - ucítíte, že máte víc energie. Únava povstává z přílišného jednostranného dávání. Každý si potřebuje takzvaně dobít baterie poté, co ze sebe mnoho vydal.

Dovolte, abychom vám tedy dávali my, abychom oživili a zota­vili vašeho ducha.

Myšlenka pro tento den

Ctím signály svého těla, když mě žádá o odpočinek. Relaxace je důležitou součástí produktivního cyklu. Nechávám se hýčkat druhými lidmi a anděly. Dovolují si přijímat.

25.12.

Probouzejte v druhých jen to nejlepší

Každý člověk má ve svém nitru jiskru génia a léčivou energii, přičemž obojí jsou dary od Boha. Můžete druhým pomoci probudit jejich duchovní talenty a inspirovat je k tomu, aby se na věci dívali pozitivně.

Abyste tak mohli činit, musíte se v každém člověku, kterého potkáte, soustředit na světlo a dobrotu. Při rozhovoru se snažte, aby hovor zněl pouze harmonicky, a nedovolte, abyste se stali nástrojem, který vyluzuje falešné tóny. Užívejte pouze pozitivní a láskyplná slova.

Vaše vlastní štěstí je vaším nejlepším nástrojem, pomocí něhož můžete učit druhé a pomáhat jim. Je to intenzivní energie, jež vyzařuje hlubinně léčivé paprsky světla, které pozvedají ducha. Není třeba, abyste se snažili druhé napravovat, protože váš vnitřní mír to učiní zcela automaticky. Proto vědomě usilujte o stav radosti a ostatní už se zařídí samo.

Když jste šťastní, probouzíte to nejlepší v sobě i v druhých.

Myšlenka pro tento den

Dopřávám si pocit radosti. Cítím štěstí, protože to je má volba.


24.12.

Naplňte své srdce štěstím

Máte právo být tak šťastni, jak si to jen přejete. Na světě i ve vašem nitru je neomezený zdroj radosti.

Každý den se setkáváte s mnoha možnostmi, které zápasí o vaši pozornost. To, na co se rozhodnete zaměřit, odráží to, co chcete od svého života. Když zvolíte štěstí, pak uvidíte věci, které budou odpovídat této vaší volbě. Začnete si všímat, kolik dobra, lásky a ohleduplnosti je na světě.

Pokud dnes zjistíte, že vám ubývá energie nebo se vám zhor­šuje nálada, pak to jen znamená, že jste si vybrali něco, co není pozitivní. Pamatujte si, že vždycky najdete důkaz potvrzující úsu­dek, který si uděláte o sobě, o ostatních nebo o světě. Který pohled na svět přinese vám i ostatním více pocitu štěstí?

Myšlenka pro tento den

Rozhoduji se ve veškerém svém úsilí pro radost. Soustředím se na lásku a štěstí, jež ke mně proudí. Tento svět je plný dobra. Lidé jsou laskaví a milí, stejně jako já.

23.12.

Zpívejte

Hudba ve vašem nitru touží po svobodě. Vaší vnitřní melodii je jedno, zda zpíváte falešně nebo jestli zapomínáte slova. Jde jí o to, aby se mohla nahlas projevit, aby se mohla vznášet ve vzduchu a spojit se s ostatními notami ve vesmíru.

Píseň vám umožňuje vyjádřit hluboké emoce, které už se nedají pouze popsat slovy. I když se za své pěvecké schopnosti snad stydíte, dovolte si dnes zpívat. Zpívejte si při poslechu reprodukované hudby anebo zpívejte bez doprovodu. Broukejte si ve sprše, se svými přáteli nebo sami pro sebe, forma není podstatná. Co je podstatné, je skutečnost, že se budete vyjadřovat pomocí hudby.

Berte to jako jogínské cvičení pro vaši duši, jako možnost rozšířit své horizonty a jako projev svého nejniternějšího ducha. Všimněte si, že melodie, které vás přitahují, stejně jako slova a pocity hudbou ztvárněné, obsahují sdělení určená vám.   My andělé vám děkujeme za to, že jste hudbou přispěli k pozitivnímu naladění světa.

Myšlenka pro tento den

Zpívám pro radost. Přestávám se posuzovat a dopřávám si svobodu a radost. Vysílám do světa svůj dech na křídlech svých melodií.


22.12.

Vnímejte sílu krásy

V každém okamžiku je ve vás i kolem vás nekonečná krása! Má v sobě obrovskou sílu, na kterou se můžete napojit a mít z ní prospěch. Jakmile si krásy všimnete, okamžitě vám předá svou energii. Krásu najdete v barvách přírody, ve své komunikaci s druhými lidmi a nebo v lidských výtvorech. Krásu však můžete spatřit také v tom, jak se zkušenosti stejného typu synchronně objevují ve stejnou dobu, abyste mohli vnímat Boží řád ve všem, co se vám děje.

Jste velmi krásné bytosti. Zář vašeho vnitřního světla nás uvádí v úžas, stejně jako i vaše laskavé úmysly a požehnání, které přinášíte ostatním! To vyzařuje z vašeho úsměvu, z vaší tváře, z držení těla, z vašich činů a z vašeho srdce.

Věnujte se dnes kráse. Pokud budete mít celý den na mysli krásu, budete ji také automaticky šířit kolem sebe. Její síla očistí vaše myšlenky, emoce a úmysly, jakmile si uvědomíte, že pochází od Boha a že všichni a všechno jsou součástí jediného Ducha oplývajícího krásou.

Myšlenka pro tento den

Všímám si krásy všude kolem sebe a ve všem, co dělám. Vnímám velkou krásu i ve svém nitru a také ve všech, s nimiž se potkám, jakož i v každé situaci. Pokud chci tuto krásu vidět, stačí se podívat kolem sebe.

21.12.

Představte si svůj nejvyšší potenciál

Začněte den tím, že si představíte, jaký by byl váš život a jak byste se cítili, jestliže byste využili plně svůj potenciál. Dopřejte si čas, abyste viděli a procítili i ty největší podrobnosti na cestě vašeho pravého já.

Takové vizualizace představují důležitou startovní čáru a lze je přirovnat k prostudování si mapy předtím, než se vydáte na cestu. Ano, během svého putování zažijete i příjemné okliky a menší výlety stranou, ale vaším cílem bude vždycky vydat ze sebe to nejlepší.

Požádejte dnes své vyšší já, aby vám odhalilo, co si přeje dělat, a mějte při tom na paměti, že je napojené na nekonečnou moudrost Boží.

Myšlenka pro tento den

Vidím teď svůj život v jeho nejvyšším potenciálu. Vím, že je možné vést takový život a dovoluji si také naplno cítit radost. Chovám se k sobě láskyplně a s úctou, protože jsem ve věčném spojení s nekonečnou moudrostí Boží.


20.12.

Tiše všem žehnejte

Pokaždé, když se dnes budete s někým míjet, vždycky mu po­šlete požehnání. Tyto tiché modlitby nevyžadují, abyste cokoli říkali. Jejich účinnost pramení z vašeho rozhodnutí vysílat ke kaž­dému člověku dobrou vůli.

Požehnání může vycházet z vašeho srdce, mysli nebo z va­šich rukou. Ať se rozhodnete je vyslat jakkoli, bude stejně účinné. Všimněte si, jak se při tom cítíte. Vedle radosti z dávání můžete zažít i pocit spřízněnosti s každým, komu takto požehnáte.

Těmi, kdo dnes přijímá nejvíce požehnání, však budete vy, protože kdykoli někomu něco dáte, vaše dary se vám mnohonásobně vrátí.

Myšlenka pro tento den

Všude, kam přijdu, tiše žehnám všem, s nimiž se dostanu do kontaktu, a tyto dary pak přijímám i já. Moje požeh­nání pramení z jednoho Ducha, který spojuje všechny bytosti a věci.


19.12.

Buďte laskaví

Jeden laskavý skutek denně může zvýšit vaši energii, protože vás povznese vděčnost těch, jimž laskavost projevíte. Jednáte-li na základě soucítění, pak doslova vysíláte svou sílu jako paprsek světla, který pomáhá druhému a pozvedá jej. Když pak tento člověk vůči vám pocítí vděčnost, naplní vás velmi mocná vlna energie. Kdykoli na vás někdo s povděkem pomyslí, pozvedá tím i vašeho ducha. Dokonce to můžete pocítit jako zlepšení nálady nebo jako hřejivý pocit u srdce.

Vykonáte-li každý den jeden pozorný čin pro dobro někoho jiného, je to investice do vašeho vlastního duchovního růstu a pokroku. Dalo by se vlastně říci, že takovým skutkem prokazujete laskavost sobě samým. Jde o situaci, v níž získává každý.

Myšlenka pro tento den

Nechávám se vést a šířím dobro. Rozdávám bez zábran prostřednictvím láskyplných slov, myšlenek, energií, nápadů a pomoci. Mluvím laskavě o sobě, druhých i o svém světě.


18.12.

Modlete se

Modlitba znamená rozmlouvat s Božstvím prostřednictvím dialogu. Je to způsob, jak můžete duchovnímu světu říci o svých nadějích, snech a přáních, s nimiž vám my andělé moc rádi pomáháme. Nemusíte nám říkat, po čem toužíte, protože je to zjevné všem, kdo jsou na vás napojeni. Nicméně, Boží zákon přikazuje, že nám musíte dát znamení, že chcete, abychom k vám přišli a že si přejete naši pomoc. Čekáme pouze na váš pokyn.

Modlitba vám pomůže vyčistit nitro v obdobích zmatku a nerozhodnosti. Jde o proces upřímné sebereflexe, během kterého nepoužíváte své obvyklé obranné mechanismy a připouštíte si své nejhlubší city a touhy.

Ačkoli my už vaše skutečné touhy známe, modlitba je způsob, jehož pomocí zvláště vaše vyšší já komunikuje s Bohem a prožívá přitom hluboký pocit přijetí. To vám dovolí vynést vaše stíny na světlo, kde zjistíte, že se není čeho bát. Modlitba je forma odevzdání se, požádání o pomoc a připravenosti přijmout pomoc. Tento stav otevřenosti umožňuje, aby do vašeho vědomí mohlo proudit Velké světlo, a tím se vaše myšlení a city pozvedly do vyšších úrovní.

Myšlenka pro tento den

Modlím se za otevřenost svého srdce, tak aby bylo schopno přijímat. Žádám o pomoc, vedení a rady. Hovořím s Bohem o svých nejniternějších úzkostech, touhách a emocích.

17.12.

Říkejte si láskyplná slova

Slova, která užíváte při popisu sebe, hluboce ovlivňují vaši sebelásku a sebehodnotu. Sem patří to, jak o sobě smýšlíte, co o sobě říkáte, co o sobě píšete, a také to, jaké vtipy na svůj účet děláte.

Jste vůči sobě v pozici toho, kdo by o vás měl pečovat a ochraňovat vás. Podobně jako matka nebo otec ve vztahu ke svému dítěti, máte i vy vůči sobě povinnosti a odpovídáte za sebe. Mezi tyto rodičovské povinnosti patří, že budete o sobě a k sobě mluvit láskyplně a něžně, jako kdybyste mluvili se svým vlastním dítětem.

Dnes ve vztahu k sobě používejte jen krásná slova. Vůbec to neznamená, že se tak budete vychloubat. Budete tím jen odrážet svůj Božský původ. Když používáte krásná slova, mluvíte pravdu. To vás pak pozvedá na nejvyšší energetickou úroveň, na níž se dějí zázraky a sny se stávají realitou.

Myšlenka pro tento den

Přemýšlím o sobě s láskou a také o sobě s úctou hovořím. Ctím své Božství a naplňuji svůj opravdový potenciál. Raduji se z pocitu míru, který plyne z vědomí, že si sebe vážím.

16.12.

Radujte se z věčné lásky

Láska, která vás pojila s druhou osobou nebo se zvířetem, je pouto, které nemůže být nikdy přerušeno. I ve vztazích s lidmi, vůči nimž jste později zahořkli, zůstává láska nedotčená. Přivedla vás k sobě z nějakého důvodu. Vaše vzájemná láska vytvořila kouzlo, které vás oba navěky pozvedá, a to i tehdy, když je vztah u konce.

Láska je nekonečná energie, která se nikdy neztrácí, ale roste a bere na sebe nekonečné množství forem. Dnes se vezte na hře­benu vlny, na který vás láska pozvedla. Poděkujte za lásku prožitou v každém svém vztahu, protože je svatým a trvalým darem Božím.

Myšlenka pro tento den

Vesmír mi dává všechnu svou lásku. Mé svazky jsou věčné. Nikdo a nic je nemůže přerušit ani mi je vzít. jsem vždycky milován/a a žehnám času, který sdílím s milovanými bytostmi.

15.12.

Zvolte si mír

Pokud kolem vás dnes vznikne konflikt, můžete si místo něj zvolit mír. Jeden starý aforismus říká: "Volte si moudře své bitvy." A boji můžete dokonce zcela předejít!

Vyberte si dnes namísto konfliktu mír. Nemusíte se účastnit žádných situací, kde je tématem mocenský boj. Místo abyste se přidali svým zvýšeným hlasem, pomodlete se a požádejte o Boží vedení, aby vám pomohlo přijít s tvůrčím řešením, které přinese harmonii.

Dnes vkládejte do všeho svého snažení mír.

Myšlenka pro tento den

Zklidňuji svou mysl a naslouchám nekonečné moudrosti. Volím harmonická řešení. Jsem příkladem vyrovnanosti, a tak inspiruji druhé. Mám na ostatní uklidňující vliv, protože k situacím přistupuji klidně a mírumilovně.

14.12.

Všímejte si krásy

Všude kolem vás a i ve vás je krása. Čím více si ji budete všímat, tím více se stane váš život jedinečným, ba přímo ma­gickým. Začínáte vnímat své vlastní vyzařování jako odraz všeho, co vás obklopuje.

Dejte si dnes za úkol vidět co nejvíce krásy. Staňte se jejími svědky ve fyzickém světě v různých podobách přírody, ale také mezi lidmi a jejich výtvory. Všímejte si jí v oblasti citů, když cí­títe něčí lásku nebo pozorujete láskyplné výjevy. Oddávejte se jí i na duchovní úrovni, když vnímáte neustálou přítomnost nás, svých andělů, po vašem boku.

Dnes se často ujišťujte, že život je krásný. Zastavte se, oddávejte se této skutečnosti a vychutnávejte si každý okamžik.

Myšlenka pro tento den

Můj život je krásný! Všímám si zázraků na každém kroku. Čím více vnímám krásu druhých, tím více jí vní­mám v sobě. Mé myšlenky, slova a pocity jsou krásné.

13.12.

Afirmujte si nový rok

Co byste rádi prožili příští rok? Co byste rádi změnili? Oč byste požádali, kdybyste věděli, že je všechno možné a že můžete mít úplně všechno, nač si vzpomenete?

Nastal čas, abyste investovali svou energii do nadcházejících měsíců tak, že si ujasníte, co si přejete. Jak už jsme my andělé zdů­raznili, všechno, po čem toužíte, se uskutečňuje prostřednictvím slov, která používáte, když mluvíte, myslíte a píšete.

Dnes si v duchu nebo písemně sestavte seznam svých přání pro příští rok. Každý svůj cíl formulujte jako afirmaci, ve které pro­hlašujete, že vaše přání je už splněno. Poděkujte vesmíru za to, že vaše přání proměnil ve skutečnost, a vyjádřete mu vděčnost za to, že odpovědi na vaše modlitby předčily vaše očekávání.

Afirmační modlitba pro tento den

Děkuji ti, Bože, vám, andělé, i tobě, vesmíre, za to, že jste splnili tato moje přání: ........... Odevzdávám vám všechny své obavy a pochyby týkající se uskutečnění mých snů. Otevírám své srdce, mysl i náruč a přijímám všechno dobré, co mi teď vesmír nabízí.


12.12.

Odevzdejte své obavy Bohu

Pokud své obavy uzavíráte ve svém nitru, žijí si svůj život v izolovaném prostředí, kde nabývají stále větších rozměrů a zdají se čím dál tím hrozivější, až vás svým stresujícím vlivem nenechají vydechnout. Takže místo abyste v sobě své obavy dusili, odevzdejte je Bohu!   Nekonečná moudrost Boží zná na všechno řešení. I zdánlivě beznadějné situace se dají v klidu vyřešit, odevzdáte-li je Bohu, protože v každém možném problému je obsaženo i jeho řešení.

Ve světě Ducha neexistují žádné problémy - všechno je poklidné, harmonické a zdravé. Soustředíte-li svou mysl směrem k Nebesům, napojíte se na tuto skutečnost a tento stav naplní i vaše nitro. Každá obava nebo těžkost vám připomíná, že se máte obrátit k Boží lásce. Je pro vás příležitostí zvolit si mír a vyrovnanost namísto stresu a napětí. Jste součástí úžasného týmu andělů a jiných milujících bytostí, které vám přicházejí na pomoc hned, jak jim jejich zásah dovolíte.

Odevzdejte dnes všechny své starosti Bohu. Na nic už nečekejte a odevzdejte každý náznak strachu nebo pochyb do Božích rukou.

Myšlenka pro tento den

Odevzdávám všechny své obavy Bohu. Neponechám si ani jedinou. Všechny starosti, ať malé nebo velké, odcházejí z mé mysli. Svěřuji se zcela do Boží péče stejně jako malé dítě své matce. Důvěřuji nekonečné moudrosti a lásce Stvořitele a vím, že mě ochrání a postará se o všechny mé potřeby.

11.12.

Važte si svých úspěchů

My andělé jsme s vámi od dětství a oslavujeme vaše triumfy a pomáháme vám ve vašem snažení. Rádi bychom, abyste věděli, jak jsme pyšní na vás i na to, jak daleko už jste došli.

Vydali jste se za nejvyšším cílem a dali jste tím přednost rozvoji svého charakteru před vším ostatním. Radujeme se z toho, že jste se tolikrát zachovali láskyplně a pomohli jste druhým bez potřeby uznání. Chválíme vás za vaše odhodlání žít život z duchovního hlediska. Zpracovali jste mnoho témat, hodně jste se naučili a my jsme vás milovali v každém okamžiku vaší cesty.

Myšlenka pro tento den

Uvědomuji si, jak velký kus cesty už mám za sebou, a oceňuji to. Dělá mi radost dbát o svůj růst a poté se radovat z výsledků. Mí andělé vidí ve všem, co dělám, vždy jen to dobré.

10.12.

Užívejte si dokonalého klidu ve svém nitru

Ve vašem nitru existuje místo, kam se můžete stáhnout a oddat se dokonalému klidu. Únik od hluku, chaosu a úzkosti najdete v tomto vnitřním míru, kde se můžete zastavit a občerstvit.

Do této svatyně se vstupuje tak, že se rozhodnete pro vnitřní klid. Zavřete-li oči a budete-li zhluboka dýchat, dosáhnete tohoto bodu rychleji. Nalézt ve svém nitru klid je přirozený a jednoduchý proces. Je to velmi prosté.

Dopřejte si během dne přestávky v tichu. Když se ponoříte do tohoto místa uvnitř sebe, navracíte se tak do svého nebeského domova ve svém nitru.

Myšlenka pro tento den

V mém nitru panuje dokonalý mír. Jsem v naprostém klidu, protože moje mysl odpočívá a já jsem v úplném tichu. Během dne dýchám zhluboka.


9.12.

Pečujte o sebe

Vaše vnitřní já spoléhá na to, že vaše vnější já se o ně postará. Proto o sebe pečujte a buďte k sobě během dne vlídní. Nespěchejte, až se budete oblékat, jíst, nespěchejte při chůzi ani při jízdě autem. Klíčem je klid.

Říkejte si pozitivní slova, která vás podpoří, protože vaše duše touží po chvále. Říkejte si často, že se máte rádi, v duchu nebo nahlas. Tím, že si projevujete lásku, otevíráte své srdce, abyste jí mohli přijmout ještě daleko více.

Myšlenka pro tento den

Dokonale se o sebe starám. Nespěchám a celý den zachovávám příjemné tempo. Zasloužím si tu nejlepší péči
8.12.

Čerpejte ze zdroje všech odpovědí

Máte přístup do neuvěřitelné databáze, která vám může poskytnout rady, vést vás na vaší cestě a ukázat vám další směr - nachází se právě teď ve vás. Zdroj všech odpovědí je vám pří­stupný, kdykoli mu položíte otázku. Neexistuje problém, který by nebylo možné s jeho pomocí vyřešit.

Někdy bude odpovídat přímo slovy, myšlenkami nebo obrazy zjevujícími se před vaším vnitřním zrakem. Jindy vám jako odpo­věď sešle synchronicity. Každá otázka je vždy přesně zodpovězena, pokud jste otevření a jste si vědomi, že k vám odpovědi přicházejí.

Tento zdroj informací není nic tajemného ani nadpřirozeného. Je to nejpřístupnější a nejpřirozenější síla ve vesmíru - nekonečná moudrost Boží mysli, která je napojena na vaši mysl.

Myšlenka pro tento den

Mám nyní v sobě zdroj všech odpovědí. Mohu mu po­ložit jakoukoli otázku a okamžitě dostanu odpověď. Vnímám a chápu odpovědi, které dostávám na své dotazy a modlitby. Moje mysl je napojena na nekonečnou Boží moudrost.


7.12.

Vymažte ze svého vědomí pocity viny

Když děláte něco pro druhou osobu z pocitu viny nebo z povinnosti, začnete to mít tomu člověku za zlé. Takový pocit vás pak okrádá o radost, kterou byste za jiných okolností měli z toho, že někomu pomáháte. Je to blok, který omezuje proudění světla ve vašich vztazích.

Proto s vámi dnes my andělé budeme pracovat na tom, abychom z vašeho vědomí smazali pocity viny. Pocit viny se liší  od zodpovědnosti, která je založena na láskyplných citech. Klíčem je pomáhat druhým z lásky, nikoli z povinnosti, protože láska je osvícená, zatímco povinnost je dřina. Co myslíte, že je zdravější pro vás a pro vztah?

Předtím, než uděláte něco, co nechcete, zastavte se na chvíli a požádejte nás o pomoc. Pomůžeme pozvednout vibrace vaší mysli na úroveň lásky, takže buď najdete příjemnější alternativu, jak tomu druhému pomoci, anebo pro něj to, oč vás žádá, uděláte s radostí.

Myšlenka pro tento den

Připomínám si, že nemusím dělat nic z pocitu viny ani ze strachu. Kdykoli pociťuji odpor nebo strach před nějakým úkolem, požádám své anděly, aby mi pomohli. Oni uzpůsobí mé myšlení, mé emoce a celou situaci tak, aby to, co udělám, bylo dokonalým projevem lásky.

6.12.

Jděte vpřed beze strachu

Na cestě za svými sny můžete postupovat beze strachu i bez výhrad. Ve všem, co děláte, jste vždycky pod ochranou - po­kud nás anděly požádáte o pomoc a poté se řídíte vedením, které vám poskytujeme.

Dnes odvážně vykročte vstříc svým snům. Učiňte tak s napro­stou důvěrou, že stojíme po vašem boku. Nespadnete, a pokud do­stanete strach, chytíme vás.

Nezapomínejte s námi spolupracovat jako se svými věčnými spoluhráči. Než se rozhodnete nebo něco uděláte, obraťte se o radu nejdříve na nás. Neřekneme vám, co máte dělat, ale povedeme vás k rozhodnutím založeným na lásce a úctě k vám samým. Jsme po vašem boku a povzbuzujeme vás, ať směřujete ke štěstí, které vám náleží.

Myšlenka pro tento den

Postupuji vpřed beze strachu, protože mí andělé mě chrání a vedou mne. Během dne je nezapomínám žádat o pomoc a často s nimi navazuji spojení.

5.12.

Dnes pište

Psané slovo je úžasný prostředek k sebevyjádření, učení sebe i ostatních. Je to také způsob, jak navázat spojení s Nebesy prostřednictvím informací přicházejících z Božských sfér. Pravděpodobně jste měli během života mnohokrát pocit, že psaní je součástí vaší přirozenosti a životního poslání. Proto si dnes najděte čas, sedněte si a vezměte do ruky pero.

Proces psaní vás otevře novým myšlenkám a informacím. Napojíte se na svého vnitřního učitele i na moudrost vesmíru, takže se netrapte tím, na jaké téma budete psát. Sedněte si jednoduše ke svému počítači nebo notebooku a začněte psát cokoli, co vám přijde na mysl. Vůbec nevadí, jestliže vaše slova nebudou ze začátku dávat smysl nebo když začnete myšlenkami nebo pocity, které jsou zmatené. Jakmile jednou začnete, téma se samo vytříbí.

Pokud je to možné, učiňte tuto aktivitu součástí svého života tak, aby se stala vaším každodenním zvykem. My andělé vám pomůžeme překonat nedostatek důvěry a povedeme vás, pokud nás o to požádáte. Udělejte si dnes čas na psaní a všímejte si, jaký blahodárný účinek na vás psaní má, jak na úrovni citové, tak co se týče vaší sebeúcty.

Myšlenka pro tento den

Když píšu, vyjadřuji se pomocí slov, která jsou inspirována Duchem a požehnaná anděly. Mohu si tak zaznamenávat sdělení svého srdce.

4.12.

Přestaňte čehokoli litovat

Všechno, čeho ve vztahu k sobě a ke své minulosti litujete, může být uzdraveno, aby se tak uvolnila vaše energie, zlepšila se vaše nálada i pohled na svět. Dnes vám pomůžeme odstranit břemeno pocitu viny, studu nebo lítosti.

Zaprvé si musíte uvědomit, že je nemožné, abyste jakkoli zasáhli do dokonalého Božího díla. Láska, která je všude, je trvalá a ne­zničitelná. Nikdo nemůže přerušit proud nekonečné láskyplnosti Božství, jež je přítomná ve všech lidech i věcech.

Jediné, co je potřeba uzdravit, je iluze, že byste této planetě mohli přinést něco jiného než lásku - vždyť sami jste láska. Dokud si ve svém srdci nebo mysli nesete bolestivé pocity lítosti, působíte falešnou bolest sobě i ostatním.

Odložte dnes tuto temnou představu viny a studu a vraťte se ke světlu, jímž je pochopení vaší duchovní cesty a vašeho původu. Odpuštění znamená, že nejdříve odpustíte sobě a poté i druhým.

Myšlenka pro tento den

Vzdávám se iluzí bolesti a utrpení. Jsem navěky Božím dítětem bez viny a odpouštím si všechno své domnělé špatné jednání i nejednání. Mé srdce i mysl naplňuje mír.

3.12.

Důvěřujte tomu, že vaše modlitby se právě teď plní

Ačkoli možná ještě nevidíte výsledky, vaše modlitby jsou vysly­šeny. Vesmír právě v zákulisí pracuje ve váš prospěch a usku­tečnění vašich přání je na spadnutí.

Vaším úkolem je zachovat si mezitím víru a řídit se svým vnitř­ním vedením. Zbytek je na Bohu a jeho andělech. Jsme šťastní, že vám můžeme pomáhat ve jménu lásky a vnitřního míru. Když vás povznáší pocit štěstí, stoupáme vzhůru spolu s vámi. Proto není divu, že pilně pracujeme na tom, abychom zvýšili vaši radost a pocit štěstí.

Boží vůle září jako sluneční paprsky a rozdává všem radostnou náladu. Vodíme vás po cestách lásky a vaše splněná přání před vámi raší jako květiny.

Myšlenka pro tento den

Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a splněny. Věřím, že právě v tuto chvíli na sebe berou reálnou formu. Odevzdávám všechny své obavy a strachy Bohu a an­dělům, protože důvěřuji Duchu, že se dokonale postará o všechny podrobnosti.


2.12.
 

Žehnejte své jídlo

Akt žehnání jídlu je starobylou tradicí, která je stará jako lidstvo samo. Jedná se o intuitivní odpověď na intimitu, kterou konzumace jídla a nápojů představuje.

Modlitbami a afirmacemi můžete též zvýšit energetickou hodnotu svých jídel. Vědci na Zemi už mají konkrétní důkazy popisující prospěšné účinky, které má žehnání jídla, jež jíte. Největším důkazem je zvýšení energie a zlepšení nálady, jež přichází po konzumaci jídla, nad kterým jste se pomodlili.

Vytvořte si dnes nový zdravý zvyk a začněte žehnat svá jídla. Nezáleží na tom, jak to učiníte. Důležité je, abyste si našli nějaký způsob, jak to, co jíte a pijete, naplníte láskyplnými vibracemi.

Myšlenka pro tento den

Žehnám svým jídlům tichou modlitbou a hlasitým poděkováním. Vysílám uzdravující energii do všeho, co jím a piji, a nechávám se vyživovat Duchem.


1.12.

 

Odevzdejte tuto situaci Bohu

Nejlepší způsob, jak vyřešit situaci, která ve vás vzbuzuje obavy nebo zlost, je odevzdat ji Bohu. Odevzdejte dnes všechno, co vás trápí, do jeho mocných rukou. Nikdy nemusíte ničím procházet sami.

 

Trápíte-li se, všechno jen zhoršujete. Když však situaci ode­vzdáte Bohu, znamená to, že všechno bude vyřešeno zázračně harmonickým způsobem. Odevzdání svých starostí Bohu vás také očistí od toxických účinků stresu a vzteku.

 

Pokud potřebujete pomoci, abyste byli schopni se od nich od­poutat, zavolejte si nás anděly. Nikdy nebudeme zasahovat do vaší svobodné vůle, ale můžeme vám pomoci, abyste viděli světlo všech harmonických řešení, která leží před vámi.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odevzdávám tuto situaci zcela do rukou Božích. Důvěřuji v Boží moudrost a věřím, že můj problém vyřeší, a od­poutávám se od negativních myšlenek a pocitů. Vím, že už je všechno dokonale vyřešeno.