Get Adobe Flash player

 

Rady andělů 2019

26.5.

 

Meditujte při chůzi

Neustálé praktikování meditace zvýšilo vaši schopnost cítit přítomnost nás andělů a přijímat naše vzkazy. Jsme šťastní a gratulujeme vám k vaší odhodlanosti na sobě duchovně pracovat. Dnes bychom vám rádi navrhli další formu meditace.

 

Choďte dnes pomalu a s otevřenýma očima. Při pomalé ryt­mické chůzi se ponořte do svého nitra. Pozorujte, jak se vaše mysl vydává různými zákrutami, a dávejte pozor, kam se dostane. Pokud vaše myšlenky vycházejí z ega, můžete si do rytmu chůze začít od­říkávat například: „Bůh je láska, já jsem láska, Bůh je láska," abyste se tak zvnitřnili.

 

Tato meditace je obzvláště účinná, pokud ji provádíte v přírodě.

 

Myšlenka pro tento den

 

Medituji během chůze a dovoluji svým myšlenkám, mysli a tělu, aby se spojily v krásném rytmu. Nacházím se v harmonii s veškerým životem, protože jsem v jednotě s láskou, která je všude.

 

25. 5.

 

Učiňte další krok

Modlíte se a přemýšlíte o tom, jaký další krok byste měli učinit na cestě za svým životním posláním. My andělé vás dnes chceme ujistit, že každý váš krok má hodnotu, podobně jako se o každou částku, kterou vložíte do banky, zvýší váš vklad.

 

Vesmír reaguje na vaše úsilí tím, že k němu přidává i svou energii. Každý čin, který podniknete, vytváří energetickou vlnu, a tento výron energie je pak vyvažován energií, která se vám vrací.

 

To znamená, že každá pozornost, kterou věnujete svému životnímu poslání, má význam a přinese pozitivní výsledky. Proto dnes učiňte tímto směrem alespoň malý krok. Všechny obavy, zda je krok správný nebo nejlepší, odevzdejte nám, a my vás ujistíme, že jste na té pravé cestě.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dělám kroky, které mě přiblíží k mým snům, k tomu, po čem toužím, co mě zajímá, i k mým talentům. Vím, že mám životní poslání, které přijímám bez jediného zaváhání. Co se týká mých úkolů, soustředím se jen na dnešní den s vírou, že dobře dopadne i každý další den.

 

24.5.

 

Dovolte si jasně zářit

Když plně vyjadřujete své pravé já, vaše vnitřní světlo září jasně a projevuje se radostí, zpěvem, tancem, hravostí a propojeností s ostatními. Dovolte, aby se dnes tato vaše stránka projevila. Vaše vyzařování může osvítit cestu někoho dalšího, a tak se pro něj stát inspirací v období temnoty.

 

Zařte dnes jasně, pozemští andělé, a použijte své světlo k vedení druhých.

 

Myšlenka pro tento den

 

Dovoluji svému vnitřnímu světlu zářit a vyjadřuji své radostné pocity úsměvem, smíchem a spontánním chováním. Pokud budu mít chuť, začnu tancovat nebo zpívat, s vědomím, že moje světlo ještě zesílí, a ozáří tak i ostatní. Díky tomu si budu moci ještě více vážit sebe sama.

 

23.5.

 

Soustřeďte se na podrobnosti

Když jste do někoho čerstvě zamilovaní, tak se přirozeně soustředíte na všechno, co máte společného. Energii lásky sdílejí všichni. Když se soustředíte na věci, které máte s lidmi ve svém ži­votě společné, vnášíte do každého vztahu láskyplné porozumění.

 

Ale vaše ego si libuje, když vás přiměje, abyste se s druhými porovnávali a soustředili se na všechno, co vás vzájemně odlišuje. To je způsob, jak podpořit iluzi, že jste odděleni od Boha, od nás andělů i od ostatních lidí.

 

Naproti tomu vaše vyšší já se soustřeďuje na pravou přirozenost lásky, a proto se dnes zaměřte na hledání rysů, které máte s dru­hými společné. Všímejte si něžných pocitů, které to vyvolává ve vás i ve vašich vztazích. Možná, že zjistíte, že máte s lidmi ve svém ži­votě společného mnohem víc, než jste si kdy mysleli.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si věcí, které mám s ostatními společné. Jsem v jednotě s Bohem i s každým člověkem ve svém životě a hledám podobnosti též mezi ostatními lidmi. Mé vztahy jsou teď láskyplné a harmonické.

 

22.5.

 

Přijměte své štěstí

O štěstí nemusíte usilovat ani zápasit, protože je to přirozený stav vašeho bytí. Bůh je čirá radost a jako jeho děti s ním tento jeho rys sdílíte. Skleslí jste jen tehdy, když se odkloníte od světla a hledíte do iluzorní temnoty. Dívejte se dnes vstříc zářícímu Světlu. Soustřeďte se na Boha při všem, nač budete myslet, co budete říkat a co budete dělat. A uvědomte si, že všechno je dobře.

 

Štěstí je váš přirozený stav. I v tuto chvíli je vaše nitro pronik­nuto štěstím. Abyste si ho uvědomili a mohli se z něj těšit, buďte k sobě a k druhým prostě jen upřímní. Pokud nás požádáte o po­moc, my andělé vám k tomu dodáme odvahu a sílu.

 

Máte právo být šťastní, stejně jako všechny Boží děti. Boží vůlí je, aby byl každý šťastný, a naším úkolem je vás tomu naučit. Dovolte nám dnes, abychom vám pomohli cítit radost, která je vám vro­zená a představuje vaši duchovní podstatu.

 

Myšlenka pro tento den

 

Prožívám skutečné štěstí, nyní i vždycky. K sobě i k dru­hým přistupuji s upřímností. Když jsem sebou, cítím přiro­zený optimismus. Je pro mě bezpečné a dobré se radovat.

 

21.5.

 

Uvědomte si, že si zasloužíte lásku takoví, jací právě teď jste

K tomu, abyste si zasloužili Boží lásku, se nemusíte změnit. Vždycky jste byli hluboce milováni takoví, jací jste. Všechno na vás je hodno lásky.

 

Samozřejmě, že vaše soucitné a laskavé chování má hodnotu, ale uvědomte si, prosím, že vás milujeme bezu ohledu na vaše cho­vání. Čím více se budete vy sami schopni přijímat stejným způ­sobem, tím více budete vnitřně uvolnění a budete se radovat ze všech svých zkušeností.

 

Život není založen na tom, že byste byli závislí na tom, zda vás přijme ego ostatních. Závisí však na tom, zda přijmete požehnání, jež k vám vysílá Bůh, který je bez ega. Být přijati lidmi je nedosa­žitelný cíl, být přijati Bohem je skutečnost.

 

Dnes se uvolněte při pomyšlení, že my andělé vás milujeme ta­kové, jací jste právě v tomto okamžiku. Odpoutejte se od napětí, které plyne z nespokojenosti se sebou samým, a radujte se z darů, jež vám přinese dnešní den.

 

Myšlenka pro tento den

 

Bůh a andělé mě milují bez podmínek jako bytost, která je taková, jaká právě je. Přestávám být neustále ve střehu a dovoluji si pocítit vnitřní mír s vědomím, že si zaslou­žím lásku proto, že jsem to já.

 

20.5.

 

Dělejte si časté přestávky

Úzkost vyvolává neklid, který vám znemožňuje se soustředit. Vaše mysl a tělo bývají někdy neklidné jako rozbouřené moře. Tyto stavy vycházejí ze snahy nalézt mír, aniž by člověk věděl, kde a jak ho hledat. Bez ustání se snažíte hledat dokonalost mimo své nitro a toužíte mít všechno pod kontrolou, což zase vychází z vaší potřeby klidu a vyrovnanosti. Ale protože skutečný mír je totéž, co Bůh, znamená to, že ve skutečnosti toužíte po spojení s Bohem.

 

Potřebujete si odpočinout od situací, které ve vás vyvolávají intenzivní reakce. Ironií je, že jste tyto stresující okolnosti vyvolali sami, protože jste doufali, že vám přinesou klid nebo že vás přinejmenším na chvíli vytrhnou z úzkosti. To, po čem toužíte, najdete ve chvílích ztišení, kdy zavřete oči, soustředíte se na svůj dech a zklidníte své tělo i mysl. Tam najdete Boha i mír.

 

Dělejte si během dne časté přestávky, při kterých zavřete oči a zhluboka dýchejte (zvláště pak v obtížných situacích, nebo cítíte-li úzkost). A nezapomeňte, že vás za všech okolností držíme za ruku, ať ve chvílích klidu, či zmatků. Vzhledem k tomu, že nás naplňuje dokonalý mír, můžete se o nás opřít a načerpat od nás tolik klidu, kolik jen budete chtít. Tento klid uhasí běsnící požár ve vašem nitru a umožní vám harmonické řešení všech problémů.

 

Mír je odpovědí na všechny otázky, které dnes máte... jen mír.

 

Myšlenka pro tento den

 

Budu se během dne snažit o vědomé dýchání. Budu si připomínat, že si mohu zvolit mír, ať se kolem mě děje cokoli. Kdykoli si to budu přát, mohu se stáhnout do svého nitra, kde vládne mír, už jenom tím, že zavřu oči.

 

19.5.

 

Nasyťte své srdce

Možná přemýšlíte, jak uspokojit svou touhu po hlubším na­plnění a smyslu života. Někdy jsou tyto duchovní a citové touhy zaměňovány za velkou chuť k jídlu nebo potřebu jiných sti­mulujících látek. Obojí má totiž podobné kořeny, protože jsou to signály, že vaše srdce potřebuje lásku.

 

Dnes svému nitru dopřejte citovou výživou, po které prahne. Promlouvejte něžně ke svému srdci, uklidňujte ho a požádejte ho, aby se otevřelo lásce, která vás bez ustání obklopuje. Poproste ho, aby vám důvěřovalo, ujistěte ho, že je budete chránit s pomocí nás andělů.

 

Dopřejte si více lásky a soucítění než jindy a snažte se pocho­pit, proč se vaše srdce uzavřelo z dobře míněné potřeby se chránit. Nasyťte se dnes zábavou, přátelstvím, západem slunce a vůní květin.

 

Protože máte své srdce rádi, budete cítit potěšení mu lásku dá­vat a také ji od něj přijímat.

 

Myšlenka pro tento den

 

Poskytuji svému srdci citovou výživu a soucítím se sebou. Něžně své srdce uklidňuji a slibuji mu, že budu poslou­chat, co mi říká moje intuice ve všech vztazích. Mí an­dělé mě všestranně ochraňují.

 

18.5.

 

Těšte se z milostného vztahu

Váš milostný život je podmíněn tím, jak mluvíte se sebou sa­mými. Když si říkáte pozitivní a láskyplná slova, posilujete svou sebehodnotu. Neexistuje mocnější kouzlo, jak do svého života při­táhnout milostný vztah, po kterém toužíte a který si zasloužíte.

 

Musíte se milovat cele, a to i ty části svého charakteru, o kterých jste přesvědčeni, že potřebují zlepšit. Čím více lásky si dáváte, tím vyšší je vaše hladina energie. To je základ milostné přitažlivosti. Pamatujte si, že k sobě přitahujete osoby, které vysílají podobné energetické vlnění. Abyste k sobě přitáhli emočně zdravého part­nera, postavte ve svém nitru nutný základ tím, že se budete mít rádi a budete se přijímat.

 

My andělé stojíme i v tomto okamžiku po vašem boku a čekáme, až nás požádáte, abychom vám v tom pomohli. Ať už si myslíte, že potřebujete generální opravu své sebeúcty, nebo jen její menší úpravu, jsme připraveni vám pomoci.

 

Učiňte dnes s námi dohodu a dejte si závazek, že se budete snažit, aby jazyk, kterým popisujete sami sebe, byl láskyplný. Uvědomte si, že jsou vám otevřeny všechny možnosti - stačí jen jedno vaše slovo.

 

Myšlenka pro tento den

 

Zasloužím si velkou lásku. Jsem dobrou a laskavou by­tostí a vážím si sebe za to, kdo právě teď jsem. Zcela se uzdravuji.

 

17.5.

 

Důvěřujte Božímu načasování

Aby mohla být vaše modlitba vyslyšena, je často nutná řada akcí a reakcí, zvláště v případě, týká-li se věc více lidí. Tomuto fenoménu se říká "Božské načasování" a podobá se fázím, které jsou nutné k tomu, aby vyklíčilo semínko. Ano, tento proces se do určité míry dá urychlit, ale přesto existuje jak pro modlitby, tak pro rostliny inkubační doba, než se objeví v materiální formě.

 

Mějte prosím trpělivost a pečujte i nadále o to, po čem toužíte, s láskou a podporujte to pozitivním myšlením a inspirovanými činy. Uvědomte si, že vaše modlitba se materializuje už ve chvíli, kdy čtete tato slova. Božské načasování se postará o to, aby se vaše přání splnilo v pravý okamžik. Někdy si tuto skutečnost uvědomíte až zpětně, poté, co se vaše přání materializuje. Budete-li však mít víru, pochopíte tuto pravdu už nyní.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všechny mé modlitby jsou vyslyšeny a naplněny. Důvěřuji Božskému načasování vesmíru, protože jsem součástí dokonalého proudu dávání a přijímání. Můj život se stává magickým díky tomu, že k němu přistupuji s vděčností a vírou.

 

16.5.

 

Představujte si, že se vaše přání již plní!

Nemusíte o nic usilovat, nic násilně prosazovat ani o nic bojovat. Energie přílišného úsilí od vás může naopak to dobré odehnat, zatímco síla, kterou má vděčnost, k vám pozitivní věci přitahuje. Můžete dosáhnout velmi mnoho jednoduše tím, že si v nitru budete udržovat pocit vděčnosti za to, že vaše přání už vám bylo splněno. Nezbývejte se tím, jakou formou se váš sen splní. Prostě si představujte, že už se splnil. Čím více prožitku, vášně a zápalu do své vděčnosti dáte, tím rychleji se vaše touhy stanou skutečností.

 

Každá touha vysílá svůj éterický otisk do vesmíru, zatímco jádro zůstává u vás a bere na sebe materiální podobu. Čím více energie vložíte do svého přání, tím rychleji se splní. Negativita, pesimismus a pochyby jeho naplnění narušují a vracejí vašemu přání nejasnou éterickou podobu.

 

Dodávejte dnes svým touhám sílu tím, že na ně budete často myslet a budete je nabíjet pozitivním myšlením a emocemi. Poděkujte vesmíru za to, že vás neustále všemi možnými způsoby podporuje.

 

Myšlenka pro tento den

 

Plní se mi všechna přání. Děkuji za to, že vše, o čem sním, a ještě mnohem více, se stává skutečností. Cítím upřímnou vděčnost, velké vzrušení a hlubokou víru a tyto pocity naplňují nejen mou mysl, ale i mé tělo. Pečuji o všechny své sny, protože vím, že je to podobné jako se starat o květiny v zahradě svých přání.

 

15.5.

 

Pociťujte lásku andělů

Právě ve chvíli, kdy čtete tyto řádky, vám posíláme lásku. Nalaďte se na svůj dech a na své tělo a všimněte si jemného dojetí, které pocítíte při každém vdechu. Vdechujete naši lásku, která prostupuje vaše tělo, aby vás zahřála, uvedla vše do rovnováhy a uzdravila vás.

 

Dnes vám budeme posílat tento pocit celý den. Pokud si přestanete naši přítomnost uvědomovat, nevadí. Stačí, když si vzpomenete, že jsme s vámi, ve chvíli, kdy budete potřebovat podporu nebo ujištění.

 

Každý váš nádech je prostoupen naší láskou... prociťujte ji.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uvědomuji si láskyplné pocity ve svém nitru. Zhluboka se nadechuji a cítím milující přítomnost svých andělů. Často na ně myslím a dovoluji si pociťovat štěstí a radost.

 

14.5.

 

Přesuňte se na vyšší úroveň

Pokud zjistíte, že vaše energie nebo nálada během dne klesla, můžete svou energii zase zvýšit. Vaše vůle je s naší pomocí a podporou velmi mocná.

 

Když jste ve stresu, vaše aura se sevře a zmenší, což navozuje ještě další pokles nálady a vitality. Přivolejte si nás anděly, abychom vaši auru uvolnili, tak aby se mohla znovu rozprostřít a zvýšit vaši energii a umožnit vám pociťovat štěstí.

 

Kdykoli chcete provést změnu svého stavu, stačí se zastavit a rozhodnout se, že byste chtěli mít lepší náladu nebo více energie. Nejdůležitější ze všeho je rozhodnout se. Poté se zhluboka nadechněte a představte si, že do sebe přijímáte univerzální energii, a přijměte jí tolik, kolik jí potřebujete.

 

Myšlenka pro tento den

 

Pracuji se svou náladou a emocemi. Rozhoduji se dnes cítit výborně. Děkuji vám, andělé, že mi pomáháte udržovat vysokou energii i dobrou náladu a pocit zdraví.

 

13.5.

 

Zbavte se obav o své milované

Nad všemi lidmi neustále bdí jejich andělé strážní a to samozřejmě platí i o vašich nejbližších. Namísto abyste se strachovali o své přátele nebo rodinu, požádejte, aby nad nimi drželi stráž ještě další andělé. V okamžiku, kdy tak učiníte, bude váš požadavek splněn.

 

Čím více andělů je vám nebo jiné osobě nablízku, tím více lásky vás obklopuje. Tato síla vás a vaše blízké ochraňuje před bouřemi a nezkrotnými proudy a dodává vám pocit bezpečí a štěstí.

 

I v tomto okamžiku bdíme nad vašimi blízkými. Všechny obavy, které o ně máte, odevzdejte Bohu a uvědomte si, že prostřednictvím vašich modliteb je my andělé ochraňujeme.

 

Myšlenka pro tento den

 

Bůh a andělé pečují o mé milované a já odevzdávám své obavy Nebesům. Děkuji vám, Božské bytosti, za to, že bdíte nad mými drahými, zvláště pak nad ...

 

12.5.

 

Spolupracujte se svými andělskými pomocníky

My andělé slyšíme každou vaši modlitbu a vážíme si jí, protože každá z nich je pro nás pozváním, abychom se stali ještě více součástí vašeho života. Začínáme jednat už v okamžiku, kdy požádáte o naši pomoc. Děje se tak často vskrytu a vy si nejste vědomi, že se vaše slova již materializují a berou na sebe fyzickou formu.

 

Dnes bychom rádi přivedli vaši pozornost k tématu týmové práce. Abyste ji lépe pochopili, stačí si představit, že jde o analogii sportovního týmu. V basketbalu si hráči přehazují míč, a to tak, aby se dostal k hráči, který je nejblíže koši. Takový hráč musí umět dobře mířit nebo musí vynikat něčím jiným.

 

Když se modlíte, je to jako byste měli podání. My váš míč vždycky chytíme. Protože pracujeme na tom, oč jste nás požádali, přehazujeme míč tam a zpět mezi duchovní a fyzickou úrovní. Míč je tak nepřetržitě v pohybu a stále se přibližuje ke koši, u kterého stojíte vy. A když se vaše modlitba materializuje neboli manifestuje, hodíme míč vám, abyste ho mohli umístit do koše. Pokud ho odmítnete chytit ze strachu, že si jej nezasloužíte nebo že nezvládnete úspěch, či kvůli jiným nejistotám, pak míč padá na zem a vaše přání se nesplní.

 

Doufáme, že vám naše vysvětlení pomohlo pochopit, jak manifestace probíhá. Jsme jeden tým a závisíme na vašem podání, totiž že nám přihrajete míč, abychom mohli rozehrát novou hru. Poté musíte na konci hry míč chytit a umístit jej do koše, a zajistit tak výhru. Jestliže víte, že máte zábrany míč chytit, pomůžeme vám je překonat.

 

S velkým soucítěním a láskou vás žádáme, abyste nám dali možnost vám pomáhat ještě častěji. Milujeme vás.

 

Myšlenka pro tento den

 

Odkládám všechny své zábrany, které mi brání přijímat, a dovoluji, aby mé modlitby byly vyslyšeny. Stav štěstí je pro mě zcela v pořádku.

 

11.5.

 

Ukliďte si nepořádek

Vaše vnitřní nutkání udržovat pořádek vychází z vašeho vrozeného povědomí o toku energie. Jistě cítíte ten rozdíl, jste-li v místnosti, kde je pořádek, nebo naopak někde, kde je nepořádek. Určitě vnímáte, jak vás ovlivňuje nepořádek ve skříni, na pracovním stole, v garáži, na policích nebo kdekoli jinde. Pokud dá člověk svému prostředí řád a strukturu, očistí tak i svůj myšlenkový proces, protože ty nejjednodušší činnosti, jako je obléci se, najít klíče nebo si připravit něco k jídlu, pro něj najednou přestává být nikdy nekončící bitvou.

 

Ale mince má i opačnou stranu, totiž že se někdo stane na pořádku natolik závislý, že zcela ztratí svou spontaneitu. V takových případech je úklid jen strategií, jak se vyhnout směřování a usilování o naplnění vlastního životního poslání a cíle. Člověk by měl dělat rozdíl mezi užíváním si pořádku a mezi závislostí na něm.

 

Energie proudí fyzickými strukturami podobně, jako proudí voda nebo vzduch, Pokud je prostředí přeplněné předměty, jeho síla je zablokována. Mezi účinky takové blokády pak patří mimo jiné fyzická únava, neschopnost se koncentrovat, zvýšená chuť k jídlu a pomalé uskutečňování snů na materiální úrovni.

 

Všechny tyto informace jsme vám poskytli jako motivaci k tomu, abyste se zbavili nepořádku nejen u sebe doma, ale i v jiných oblastech svého života. Prospěch vám přinesou i takové malé zásahy, jako je uklizená skříň, narovnání klávesnice nebo vyhození nepotřebných věcí. Tím, jak se bude vaše energie prostřednictvím těchto malých kroků zvětšovat, zjistíte, že máte čas i dost síly na větší projekty.

 

Myšlenka pro tento den

 

Uklízím postupně jednu oblast za druhou. Pokud nějaký předmět nepoužívám nebo se mi nelíbí, tak ho prodám nebo daruji někomu, komu přinese prospěch. Dělám si čas na uspořádání určité věci ve svém životě a tento krok mi přináší velký prospěch.

 

10.5.

 

Očekávejte to nejlepší

Vaše očekávání určuje, co vidíte a prožíváte. Pokud očekáváte problémy, znamená to, že se na problémy zaměřujete, a tím pádem je i zažijete. Pokud se těšíte na úspěch, pak se na něj nala­díte, a to vás k němu přivede.

 

Vaše očekávání jsou volantem, který určuje směr, kam jedete. Doufejte v to nejlepší a uvidíte, jaké pozitivní výsledky vám to přinese.

 

Přistupujte k dnešnímu dnu s myšlenkou: Každý si zaslouží to nejlepší. Všichni lidé mají svou velikost. Vidím a očekávám úžasné věci, a ty také zažívám.

 

Pokud někdy zjistíte, že se uchylujete od svého kurzu, jedno­duše se zastavte, nadechněte se a seřiďte si kompas na pozitivní výsledky. Jste stejně silní jako kterýkoli jiný člověk a váš pozitivní pohled na svět má velkou sílu. Očekávejte dnes samé dobré věci a užívejte si odměn, které vám tato volba přinese.

 

Myšlenka pro tento den

 

Očekávám to nejlepší a také si to nejlepší zasloužím, stejně jako všichni ostatní. Je pro mě bezpečné mít vysoká oče­kávání. Můj prospěch přináší prospěch také ostatním.

 

9.5.

Přestaňte tak urputně bojovat

Někdy tak velice zápasíte a napínáte síly, abyste něčeho dosáhli, že se namísto toho bezděčně blokujete. To platí obzvlášť v případě, kdy něco tak strašně moc chcete, že to zkoušíte znovu a znovu, jen abyste toho dosáhli.

Vesmír reaguje na strach, který je obsažen v energii zápasu. Tato skrytá úzkost, že se možná vaše touha nenaplní, se k vám vrací ve formě omezení, zpoždění a neuspokojivé realizace toho, čeho si přejete dosáhnout.

Odevzdání přináší okamžité výsledky. Když předáte své přání vesmíru, zbavíte se tak i strachu, který vás předtím blokoval. Vzdát se lpění na svém přání je, jako byste řekli: "Vím, že moje touha se uskuteční v té nejlepší možné formě, i když přesně nevím, jak se to stane." Taková víra v podstatě znamená totéž, co otevřít dveře svého domu a pozvat předmět svého přání dál.

Proto dnes berte všechno s větším nadhledem a dovolte vesmíru, aby pracoval na uskutečňování vašich přání. Váš díl práce spočívá v tom, že si věc přejete, a tím to končí.

Nyní všechno odevzdejte Bohu a radujte se z tvořivých způsobů, jejichž prostřednictvím se vaše přání splní.

Myšlenka pro tento den

Uvolňuji se a odevzdávám všechna svá přání Bohu. Nekonečná Boží moudrost a láska se vždycky postará o mé potřeby tím nejlepším způsobem. Zlehka dýchám, otevírám svou náruč a ve víře přijímám splnění svých přání.

 

8.5.

 

Všímejte si svých myšlenek

My andělé jsme tady, abychom vás přivedli k odpovědím na vaše modlitby. Ale my sami nemůžeme vaše přání uskutečnit. Naprosto nutná je vaše spolupráce. Pokud nás o něco požádáte, ale současně máte obavy, zda se vaše přání splní, nemůžeme vaše přání splnit. Vaše strachy totiž vytvářejí bariéry, které zabraňují naplnění vašich modliteb.

 

Můžeme vám však pomoci překonat vaše obavy, ale musíte nás o to požádat! Kdykoli máte pocit, že v sobě máte konflikt, zavolejte nás, a my vám pomůžeme překonat váš vnitřní zmatek. Je třeba, abyste své myšlenky pozorovali. proto věnujte pozornost cestám, kterými se ubírají, protože mohou ubírat jak cestou štěstí, tak strachu.

 

Vaše tělo vám signalizuje, když začnete mít strach: svaly se smrští, dech se zrychlí a zvýší se puls. To je okamžik, kdy byste nás měli požádat o pomoc. Ve chvíli, kdy na nás anděly pomyslíte, zaplaví vaši mysl energie lásky, a tím nastane ve vaší mysli zvrat.

 

Všímejte si dnes svých myšlenek. Pokud dostanete strach, pomyslete si: Andělé, pomozte mi prosím, chci mít klidné myšlenky, a my vám okamžitě pomůžeme. Nemůžeme ani nebudeme řídit vaši mysl, ale pozvedneme vaši energii na vyšší úroveň, tak aby odrážela vaše Božství. Díky tomu budou vaše myšlenky vycházet z lásky, která přitahuje a vytváří pozitivní zkušenosti.

 

Myšlenka pro tento den

 

Všímám si svých myšlenek a mluvím se svými anděly během celého dne. Včas je žádám o to, aby mi pomáhali udržovat mé myšlení křišťálově čisté, a jejich pomoc přijímám. S otevřenou náručí přijímám všechny své splněné sny a vyslyšené modlitby.

 

7.5.

 

Uvědomte si, že jste dokonalí

Vždycky jste byli dokonalí, od prvního okamžiku, kdy na vás Bůh pomyslel. Pak jste byli stvořeni jako dokonalé bytosti zcela bez chyby. Jste výsledkem nebeské dokonalosti a byli jste mistrovsky stvořeni tak, abyste mohli naplnit své Božské poslání v pozemském životě. Všechno na vás bylo dokonale promyšleno.

 

Radujte se dnes ze své dokonalosti. Nejde o nedosažitelnou fantazii, ale o Božskou dokonalost. Znamená to, že jste úžasným Božím dítětem a všechno je na vás v naprostém pořádku - váš ži­vot je dokonalý, ačkoli se vám to někdy může zdát právě opačně.

 

Čím více jste si vědomi své dokonalosti, čím více ji v sobě po­silujete, a čím více ji milujete, tím více cítíte a zažíváte Boží řád za vším, co se kolem vás děje.

 

Myšlenka pro tento den

 

Relaxuji s vědomím své Božské dokonalosti a s jistotou, že všechno v mém životě je v pořádku. Čím více se soustře­dím na tuto dokonalost, tím více se soustředím i na její uzdravující energii.

 

6.5.

 

Dovolte, ať k vám přijdou nové nápady

V univerzální mysli je nekonečné množství idejí, z nichž můžete kdykoli čerpat. Dostáváte je jako odpovědi na otázky, které jste položili vesmíru v tichém a jasném rozpoložení mysli. Zeptejte se dnes Ducha na jakékoli téma, s nímž potřebujete pomoci. Svou otázku si můžete jen pomyslet nebo ji můžete říci nahlas.

 

Poté si v průběhu dne na chvíli sedněte a všímejte si myšlenek, které se vám vynořují v mysli. K tomu, abyste slyšeli odpovědi, je třeba naslouchat v naprostém tichu. Myšlenky, které k vám takto přijdou, jsou dary, jež vám posílá vesmír. Jste způsobilí a připravení podle nich jednat a vesmír vás v tom plně podporuje.

 

Myšlenka pro tento den

 

Otevírám svou mysl odpovědím, o které se semnou dělí vesmír. Úžasné nové myšlenky přijímám velmi jednoduše, jednám podle nich a zůstávám ve spojení s Duchem.

 

 

5.5.

Buďte věrni sami sobě

Už znáte své skutečné pocity a musíte podle nich jednat. Pokud se budete sami sobě stavět na odpor, zablokuje se vaše energie a bude narušovat mnoho oblastí vašeho života - fyzické, citové, finanční i duchovní zdraví.

Ačkoli se mnoho lidí snaží své skutečné pocity potlačovat, aby potěšili druhé, tyto emoce se nakonec stejně projeví. Mohou se například manifestovat jako fyzické symptomy nemoci nebo jako finanční bloky.

Přestože by se mohlo zdát, že podřídit se někomu druhému je projevem lásky, ve skutečnosti tak popíráte nejen svou, ale i jeho autentičnost. My andělé vám můžeme dodat odvahu, abyste byli schopni vyjádřit své pocity, a přitom si ve vztahu zachovat lásku, ohleduplnost, úctu i harmonii.

Myšlenka pro tento den

Přiznávám si své skutečné pocity a jednám upřímně vůči sobě i druhým. Žádám své anděly, aby mě v mých vztazích vedli a pomáhali mi. Pokud zachovávám věrnost sobě, pak se chovám poctivě i ke všem ostatním.

 

 

 

4.5.

Chraňte se

Váš svět je bezpečný a není důvod pro jakýkoli strach a obavy. Dnes bychom vám my andělé rádi řekli něco o používání štítu, nikoli však ve smyslu zbroje. Spíše se jedná o něco, co se podobá pláštěnce, kterou si člověk obleče, když jde ven a venku prší. A stejně jako si pláštěnku neoblékáte ve strachu, není ani nutné, abyste se báli, když se takto chráníte.

Existuje mnoho způsobů, jak na sebe dohlížet. Nejjednodušší ochrana je představit si, že jste obklopeni bílým světlem. Tato ochraňující zářivá energie je láska bez formy - je to naše životní síla. Protože bílé světlo časem slábne, je třeba si tuto ochranu obnovit dvakrát až třikrát denně. Až budete mít praxi s bílým světlem, naučíme vás pracovat i s jinými barvami a také s jinými metodami ochrany.

Všímejte si, jaká je vaše nálada předtím, než se zahalíte bílým světlem, a poté. Díky této ochraně budete mít pocit bezpečí a budete připraveni plně rozvinout své duchovní dary.

Myšlenka pro tento den

Přivolávám si své anděly a bílé světlo, aby obklopili mne a všechny mé blízké, ale i mé auto, domov, kancelář a ostatní majetek. Andělé a bílé světlo, ochraňujte mě prosím tak, aby ke mně mohly pronikat jen pozitivní energie.

 

3.5.

 

Odpusťte zlobu

Jestliže vám něčí chování způsobí bolest, můžete vůči této osobě začít pociťovat zlobu nebo zášť. Ale tím jen zraňujete sami sebe, protože tato emoce vás obírá o energii, o chuť do života i o výkonnost. Jakákoli nelaskavá slova nebo skutky, které proti vám namíří druhá osoba, jsou jen odrazem toho, jaká je tato osoba. Její chování vůči vám nevypovídá nic o tom, jací jste ve skutečnosti vy.

Když se lidé chovají nelaskavě, zastiňují proud světla a lásky proudícího do jejich života, což následně přitahuje další zážitky, které živí jejich nespokojenost. Čím méně se vám zdá nějaký člověk hoden lásky, tím více jí potřebuje, protože láska léčí nešťastné pocity a zažehává v srdci vřelost.

To ale neznamená, že musíte trávit čas ve společnosti těch, kteří se k vám chovají nelaskavě. Můžete k nim vysílat láskyplné myšlenky z bezpečné vzdálenosti, a přitom si jít za svým cílem. Pokud začnete vysílat lásku vůči někomu, koho jste peřdtím odmítali, léčení se projeví na třech úrovních:

* 1. Zbaví vás bolesti i účinků zloby.
* 2. Naruší nežádoucí vzorce, protože člověk vždycky přitahuje to, na co myslí.
* 3. Pomáhá dotyčnou osobu uzdravit.

Odpusťte dnes někomu. Prospěch, který tak získáte, naprosto překonává i to nejmenší potěšení, které by vám mohla poskytnout zlost. Nechte ji být a buďte svobodní!

Myšlenka pro tento den

Odpouštím - a dovoluji, ať se rozplyne první zášť, na kterou si teď vzpomenu. Proměňuji to, co bylo původně zlostí, na energii uzdravující lásky. ODPOUŠTÍM.

2.5.

 

Zjednodušujte

Jmenujte jednu věc, kterou byste ve vašem životě rádi změnili, aby nebyl tolik komplikovaný. Všimněte si první myšlenky, která vám přijde na mysl, a uvědomte si, že my andělé vám můžeme pomoci v tom, aby se vaše přání stalo skutečností. Můžete mít skutečně mnohem jednodušší život, a přesto dostát svým finančním povinnostem, zatímco si budete plnit svá přání.

 

Dnes se zaměřte na jednoduchost. V každé situaci si položte otázku, zda existuje jednodušší způsob, jak se k ní postavit. Zapomeňte na přesvědčení, že boj je nutnou součástí života, a otevřete náruč, abyste mohli začít dělat věci harmonickým způsobem. Pomůžeme vám tohoto cíle dosáhnout, pokud nás o to požádáte.

 

Myšlenka pro tento den

 

V jednoduchosti je síla. Nejlepší věci v životě jsou jednoduché. Proto se vzdávám všech zbytečných komplikací a propouštím je ze svého života - hned teď.

 

1.5.

Očekávejte to nejlepší

Vaše očekávání určuje, co vidíte a prožíváte. Pokud očekáváte problémy, znamená to, že se na problémy zaměřujete, a tím pádem je i zažijete. Pokud se těšíte na úspěch, pak se na něj nala­díte, a to vás k němu přivede.

Vaše očekávání jsou volantem, který určuje směr, kam jedete. Doufejte v to nejlepší a uvidíte, jaké pozitivní výsledky vám to přinese.

Přistupujte k dnešnímu dnu s myšlenkou: Každý si zaslouží to nejlepší. Všichni lidé mají svou velikost. Vidím a očekávám úžasné věci, a ty také zažívám.

Pokud někdy zjistíte, že se uchylujete od svého kurzu, jedno­duše se zastavte, nadechněte se a seřiďte si kompas na pozitivní výsledky. Jste stejně silní jako kterýkoli jiný člověk a váš pozitivní pohled na svět má velkou sílu. Očekávejte dnes samé dobré věci a užívejte si odměn, které vám tato volba přinese.

Myšlenka pro tento den

Očekávám to nejlepší a také si to nejlepší zasloužím, stejně jako všichni ostatní. Je pro mě bezpečné mít vysoká oče­kávání. Můj prospěch přináší prospěch také ostatním.