Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 
Rady andělů 2021
29.9.

Buďte věrni sami sobě

Už znáte své skutečné pocity a musíte podle nich jednat. Pokud se budete sami sobě stavět na odpor, zablokuje se vaše energie a bude narušovat mnoho oblastí vašeho života - fyzické, citové, finanční i duchovní zdraví.

Ačkoli se mnoho lidí snaží své skutečné pocity potlačovat, aby potěšili druhé, tyto emoce se nakonec stejně projeví. Mohou se například manifestovat jako fyzické symptomy nemoci nebo jako finanční bloky.

Přestože by se mohlo zdát, že podřídit se někomu druhému je projevem lásky, ve skutečnosti tak popíráte nejen svou, ale i jeho autentičnost. My andělé vám můžeme dodat odvahu, abyste byli schopni vyjádřit své pocity, a přitom si ve vztahu zachovat lásku, ohleduplnost, úctu i harmonii.

Myšlenka pro tento den

Přiznávám si své skutečné pocity a jednám upřímně vůči sobě i druhým. Žádám své anděly, aby mě v mých vztazích vedli a pomáhali mi. Pokud zachovávám věrnost sobě, pak se chovám poctivě i ke všem ostatním.


28.9.

Požehnejte všem s nimiž se setkáte

Základem problémů ve vztazích je strach. Pramení z obav nad tím, jakou moc má nad vámi druhá osoba, a ze ztráty vlastní vůle. Ale jak by se něco takového mohlo stát, když jste přeci pro­dloužením Boží moci? Nikdo vám nemůže vzít něco, čím vás ob­dařil Bůh.

Lékem na tento strach je jeho energii otočit. Místo abyste se obávali, že vám někdo něco může vzít, se soustřeďte na to, abyste k dané osobě vysílali jen požehnání. Můžete to učinit tak, že se za ni budete modlit, vysílat k ní láskyplnou energii, posilovat její pocit štěstí nebo můžete požádat, aby se k ní připojilo více andělů.

Žehnejte dnes všem, které potkáte, ať je to někdo cizí, kdo ko­lem vás jen prošel, nebo koho znáte. A pozorujte, zda zazname­náte ve svých vztazích nějaké změny. Vzhledem k tomu, že za vy­síláním požehnání není snaha druhou osobu změnit, budete se tě­šit z uzdravené energie, která k vám bude proudit, protože dávání a sdílení dobra zvyšuje kvalitu vašeho spojení.

Myšlenka pro tento den

Andělé, pomozte mi dnes prosím vysílat požehnání a modlitby všem, s kým se potkám. Vysílejte prosím skrze mne uzdravující energii do všech mých vztahů. Prosím, aby každé mé setkání přineslo dary všem zúčastněným.

9.9.

Radujte se ze své neochvějné víry

Už víte, jak je důležité být bez ustání naplnění vírou, pokud jde o uskutečňování vašich přání i uzdravování. My andělé jsme tu dnes proto, abychom vás naučili pár metod, jak víru získat a posílit.

Víra je schopnost soustředit se na lásku bez ohledu na okol­nosti. Je to důvěra, že všechno se vyřeší tím nejlepším možným způsobem a že se stane zázrak. Toto přesvědčení spoléhá na to, že láska je odpovědí na všechno. Nedůvěra je na druhé straně pra­vým opakem. Nutí vás k přesvědčení, že všechno je pouze na vás, že všechno se v životě získává jen bojem, obavami a soupeřením. Který stav podle vás poskytne duši více štěstí a zdraví?

Nezapomínejte, že když v modlitbě žádáte o splnění svého přání, můžete také požádat o posílení víry.

Myšlenka pro tento den

Žádám Boha a anděly, aby posílili mou víru. Mám ochotu věřit, že láska zajistí všechny moje potřeby. Nyní se rozho­duji pro život v míru a klidu, který pramení z hluboké víry.


8.9.

Požádejte Boha o úkol

Pokud chcete posílit svůj smysl života i své životní poslání, po­proste dnes Boha o úkol. Požádejte Stvořitele, aby vám dal úkol, který by odpovídal vašim osobním zájmům a schopnostem. Poté zcela odevzdejte svou modlitbu vesmíru s naprostou vírou, že bude vyslyšena a naplněna.

Odpověď přijde v náznacích, proto si musíte všímat všech příle­žitostí, které k vám začnou přicházet. Všímejte si silného popudu, který vás bude vyzývat k činu, a také témat, která před vámi lidé opakovaně zmiňují. To všechno jsou příklady znamení, jež vám ukážou cestu k vašemu poslání.

Celá Nebesa vám děkují za vaši ochotu přinášet světu mír. Největší prospěch ze svého Božího úkolu nakonec sklidíte vy, pro­tože vaše dávání vám přinese velké odměny.

Myšlenka pro tento den

Drahý Bože a andělé, žádám vás, abyste mi dali úkol, který využije mých schopností a zájmů. Toužím sloužit a využívat svůj čas smysluplným způsobem. Poskytněte mi prosím jasné vedení, kde a jak mohu pomoci. Děkuji.

7.9.

Vězte, že jste vždy milováni

Když se cítíte zanedbávaní a nemilováni, znamená to, že se soustředíte pouze na povrch věcí a na iluze. Skutečnost je taková, že vás v každém okamžiku miluje jak celé Nebe, tak každý člověk, bez ohledu na to, že se věci mohou jevit navenek jinak.

Bůh miluje všechny a je všudypřítomný. To znamená, že Boží láska je úplně všude, a vše, co vypadá opačně, je jen temným snem strachu. Protože to platí i o každém člověku, znamená to také, že všichni lidé vás mají rádi a že vy cítíte totéž vůči nim.

O to, abyste byli milováni nebo hodni lásky, se nemusíte sna­žit. Takové úsilí by znamenalo, že Boží lásku je třeba si zasloužit nebo si ji nějak vynutit. Přitom je to ta nejpřirozenější součást to­hoto světa. Namísto abyste se snažili, pouze dovolte, aby se roz­zářilo vaše pravé já. Ta část vaší bytosti, která je šťastná a vládne v ní mír, představuje Boží lásku, kterou Bůh skrze vás projevuje. Na tuto lásku reagují všichni lidé, protože si všichni touží připo­menout lásku Boží náruče. Díky vašemu štěstí najdou Boží lásku a radost ve svém nitru i ostatní.

Myšlenka pro tento den

Je o mne vždycky s láskou postaráno, protože si lásku naprosto zasloužím. Druzí mě mají upřímně rádi pro­stě za to, že jsem, kdo jsem, a já jejich city opětuji. Boží láska je všude, tedy i v mém nitru a v nitru všech lidí, s nimiž se setkávám.


6.9.

Uveďte do rovnováhy odpočinek a práci

Vydáváte obdivuhodné úsilí, abyste dali svému životu i lidem kolem sebe smysl. Jste mimořádně zodpovědní ve své péči o druhé a staráte se dobře i o sebe.

Dnes bychom se rádi zaměřili na téma udržování rovnováhy. Nedívejte se na toto téma jako na další z vašich úkolů, ale pova­žujte ho za možnost, jak ze života a z každého okamžiku vytěžit více radosti, produktivity a energie.

Když věnujete celý den jen práci, je výdej vaší energie nevyvá­žený. Právě z toho důvodu se pak cítíte vyčerpaní a máte potřebu jíst a pít, abyste povzbudili svého ducha. Elektrický proud je sinu­soidou výkonu a příkonu - tedy dávání a přijímání - a fungování vašeho těla vychází ze stejného základu.

Hravost doplňuje vaše tělesné obvody a obnovuje energii, tak abyste měli další palivo k dávání a tvoření. Když se dobře bavíte, vaše energie přirozené stoupá. Proto je hra stejně důležitá jako práce.

Obě aktivity představují negativní a pozitivní pól a tyto póly umožňují energetické proudění. Věnujte se dnes hře stejně jako práci a pak se radujte z odměny, kterou vám tato rovnováha přinese.

Myšlenka pro tento den

Každý den si dělám čas na hru a odpočinek, protože jsou stejně důležité jako práce. Rozhoduji se nyní pro vyrov­naný život a dovoluji si přijímat a dávat tak, aby oba tyto aspekty byly v rovnováze.

5.9.

Mávněte svou kouzelnou hůlkou

Jistě jste si mnohokrát přáli, abyste měli kouzelnou hůlku, a mohli tak změnit věci ve svém životě i v životě svých blízkých. My andělé bychom vám rádi ukázali kouzlo, které už ovládáte: je jím láska.

Když svůj život a jeho okolnosti obklopíte láskou a všemi podobami, které na sebe láska bere, jako je vděk, odpuštění, soucit, mír a tak dále, je to, jako byste mávli kouzelnou hůlkou, která má moc napravit jakoukoli nerovnováhu a nemoc. Požádáte-li nás o to, pomůžeme vám naladit se do tohoto stavu mysli, srdce i těla. Spojíme se s vaší energií a naplníme situaci kouzlem Boží lásky.

Myšlenka pro tento den

Mávám magickou hůlkou a obklopuji tuto situaci láskou, aby se tak proměnila a zcela uzdravila. Moje vřelé myšlenky, slova a pocity jsou tím nejmocnějším kouzlem, které existuje.

4.9.

Rozhodněte se v klidu

Přemýšlíte nad jedním rozhodnutím. Zápasíte sami se sebou a zvažujete všechna pro a proti a pohlížíte na věc ze všech mož­ných perspektiv. Už víte, na kterou stranu se kloníte, ale obáváte se nepředvídaných negativních důsledků své volby.

My andělé vám dnes pomůžeme se s vaším rozhodnutím smí­řit. Přestaňte myslet na různé možnosti, jimiž se zabýváte, a celé téma odložte stranou. Díky tomu se vaše mysl zklidní a otevře se Boží tvůrčí inspiraci, o niž jste ve své modlitbě žádali.

Zapomeňte na všechny pocity omezení. Čím více se myšlen­kově od daného tématu oprostíte, tím bude vaše rozhodnutí jas­nější. V tuto chvíli už to ani nebude rozhodnutí, protože odpověď vám bude tak zřejmá, že vám bude připadat, jako byste si jen uvě­domili nějakou dávno známou pravdu.

Myšlenka pro tento den

Jsem v klidu a otevírám svou mysl tvůrčí energii Ducha. Správné rozhodnutí týkající se mě i mých blízkých či­ním s lehkostí. Mé myšlení je jasné a soustředěné a vím přesně, co je třeba.


3.9.

Zůstávejte pozitivní

Pokud zažíváte těžkosti, nejvíce ze všeho vám pomůže, když si udržíte pozitivní přístup. Všechno, co se děje, v sobě nese vždycky požehnání, i když není ihned patrné. Zachováte-li si však víru, pak budete schopni pozvednout všechny kolem sebe, a do­konce i situaci samotnou.

Pozitivní pohled na svět má za následek, že je tělo uvolněné, což vám následně umožní jasné a tvůrčí myšlení během náročných si­tuací. Navíc váš přístup bude inspirací pro ostatní a může odvrátit cyklus neustálého klesání energie.

Zařekněte se, že dnes budete optimističtí, ať se děje, co se děje. Buďte neustále upřímní ve vztahu ke svým myšlenkám a pocitům a zavolejte si nás anděly a své vyšší já, abychom vám pomohli při pohledu na každou situaci získat lepší perspektivu. Tímto způso­bem mnohem rychleji zpracujete všechny rozrušující emoce a udr­žíte si vysokou hladinu energie a pozitivní přístup.

Myšlenka pro tento den

Mým záměrem je zůstat pozitivní vůči sobě i všem svým vztahům. Tento pozitivní přístup je slučitelný s upřím­ností. Štěstí je stav, který je pro mě naprosto v pořádku, a tento pohled na svět udržuje mé zdraví i mou energii na vysoké úrovni.


2.9.

Hledejte Boha

Bůh je v nitru každého člověka, kterého ve svém životě potkáte, i když se vám to někdy může jevit opačně. Podobně jako zlatokop hledá zlato, tak i vy můžete hledat a objevit Boží energii v každém vztahu. Vaše touha nalézt takto Boha vás vybavuje světlem, které vám pomůže najít v každém člověku alespoň jednu dobrou vlastnost.

Každý člověk má alespoň jednu dobrou stránku, která je zřejmá všem, kdo mají otevřenou mysl a srdce. Často ti, u kterých se vám zdá, že si vůbec nezaslouží lásku, nejvíce potřebují takového člo­věka jako jste vy, který v druhých hledá Boha.

Věřte, že dnes naleznete v nitru každého člověka zlato. Vaše mise, která má druhým přinést uzdravení, otevře mnoho srdcí a dá jim mnoho radosti, zvláště pak vám.

Myšlenka pro tento den

Vidím alespoň jednu dobrou vlastnost v každém člověku, s nímž se dnes setkám. Hledám Boha v každém vztahu. Protože vidím v každém člověku něco pozitivního, od­rážejí tento dar všechny mé vztahy. Čím více v druhých vnímám Boha a dobro, tím více totéž vnímám v sobě.

1.9.

Udělejte si na sebe čas

Naši drazí, jste anděly na Zemi. Dáváte druhým láskyplně a nesobecky a odměnou je vám velká radost a uspokojení. Rádi bychom vám však připomněli, abyste se pro svou štědrost nezapomněli starat také o sebe.

Všichni, kteří dávají, si potřebují dobíjet své baterie tím, že si udělají čas na příjemná potěšení a osobní radosti. Dnes s vámi budeme pracovat na tom, abyste si našli čas i pro sebe. Může jít o něco spontánního nebo o zábavu, kterou máte rádi.

Co vám jako první vytanulo na mysli, když jste četli tato slova? Pokud po něčem toužíte, pak dnešek je tím pravým dnem k tomu, abyste svou touhu zrealizovali. Budeme vás plně podporovat, abyste měli nejen čas, ale i motivaci udělat všechno pro naplnění svých potřeb.

Myšlenka pro tento den

Dělám si čas na činnosti a zábavu, které mě naplňují. Energie, kterou investuji do sebe, je moudrým vkladem do mého štěstí a zdraví. Jsem pro své přátele i rodinu dokonalým příkladem toho, jak se má člověk o sebe starat.